Aktuality‎ > ‎

Otevřená výzva poslanci a bývalému primátorovi hl. města Prahy Pavlu Bémovi

přidáno: 25. 3. 2012 5:49, autor: Alena Rybníčková   [ Aktualizováno 6. 1. 2013 1:41 uživatelem Pražské Fórum ]
Pane poslanče,

velmi nás znepokojil obsah Vašich v médiích zveřejněných rozhovorů s podnikatelem Romanem Janouškem. Domníváme se, že nestandardní vztahy, které jste s tímto podnikatelem udržoval jako pražský primátor, překračují veškeré meze, jež lze u veřejného činitele demokratického státu tolerovat.

Již před publikací těchto rozhovorů byl přitom veřejnosti znám dlouhý seznam podezřelých kauz spojených s Vaším jménem. Připomeňme alespoň některé z nich: Nevýhodný prodej hotelu Praha firmě pravděpodobně napojené na gruzínskou mafii, nevýhodný prodej Masarykova nádraží s přilehlými pozemky, předraženou Opencard, tunel Blanka, jehož výsledná cena nabobtnala o 10 miliard Kč, nevýhodnou smlouvu s vodárenskou společností Veolia uzavřenou do roku 2028, kvůli níž EU odmítla Praze přidělit dotaci na přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod ve výši 6 miliard Kč, připravovaný tendr na tuto přestavbu, který měl být záměrně předražen o 3 miliardy Kč atd. V důsledku těchto a celé řady dalších podezřelých zakázek a smluv realizovaných za Vašeho vedení pražského magistrátu byli daňoví poplatníci připraveni o miliardy korun.

Obsah zveřejněných rozhovorů s podnikatelem Janouškem tak pouze dokresluje a potvrzuje to, co veřejnost již dlouho tušila o poměrech na Magistrátu hl. města Prahy za Vašeho vedení. Váš zákulisní způsob řízení pražského magistrátu také vysvětluje množství zdánlivě nelogických a pro město škodlivých rozhodnutí v oblasti územního plánování a památkové
péče. Vše nasvědčuje tomu, že jste se jako primátor města Prahy dopustil zneužití veřejné funkce, která Vám byla svěřena, a že jste opatřil neoprávněný prospěch sobě a dalším s Vámi spřízněným osobám. Tyto skutečnosti zavdávají důvodná podezření ze spáchání závažných trestných činů. Považujeme za nepřijatelné, aby takový politik nadále působil v jakékoli veřejné funkci. Proto Vás vyzýváme, abyste se vzdal svého poslaneckého mandátu.

Vyzýváme Vás také, abyste nadále neodváděl pozornost od podstaty věci poukazováním na samotný fakt úniku odposlechů. Ve Vaší situaci od Vás veřejnost očekává spíše vysvětlení obsahu těchto rozhovorů a vyvození osobních důsledků. Zvažte také způsob, jímž nahradíte finanční ztráty způsobené daňovým poplatníkům v důsledku Vašeho působení ve funkci pražského primátora.

S pozdravem

Pražské fórum
Inventura demokracie
Prague Watch
Útulné Strašnice
8jinak
Vyměňte politiky.cz

K výzvě se mimo jiné připojili:

Jiří Dědeček, spisovatel a písničkář

Ladislav Hejdánek, emeritní profesor filosofie na ETF UK

Martin Hilský, profesor anglistiky na FF UK

Olga Sommerová, režisérka

Petr Jarchovský, scénárista

Jan Bouzek, emeritní profesor archeologie na FF UK

Vladimír Karfík, literární vědec

Milan Lyčka, religionista

Antonín Kostlán, historik

Tomáš Císařovský, malíř

Erika Bornová, výtvarnice

Blanka Kubešová, spisovatelka

Jaroslav Brabec, režisér

Lucie Bělohradská, režisérka

Kristina Žantovská, dramaturg

David Čálek, kameraman a režisér


Ke dni 6. 1. 2013 výzvu podepsalo 1604 signatářů.Podpořit tuto výzvu můžete i Vy! Zde naleznete webový formulář, skrze který můžete připojit svůj podpis. Celý seznam signatářů výzvy je pak k nahlédnutí zde.


Pražské fórum se rovněž připojilo k výzvě "Vraťte nám stát!".

Toto prohlášení můžete podpořit na webu: http://www.vrattenamstat.cz/ .

Celý text prohlášení si můžete přečíst níže:

PROHLÁŠENÍ

Ukradli jste nám stát, vraťte ho zpátky!

Zveřejněné odposlechy bývalého pražského primátora a poslance Pavla Béma s lobbistou Romanem Janouškem jsou poslední kapkou v podlomené důvěře občanů v demokratický vývoj České republiky. Politické síly, dílem i justice a policie, jsou zkorumpovány a za fasádou předstírané demokracie prokazatelně řízeny mafiánsko-zločineckými strukturami. Situace se vymkla kontrole parlamentu, vládě a dalším institucím právního státu. Značná část politických elit je dnes nepochybně terčem vydírání.

Politika se privatizuje, o veřejných věcech rozhodují místo voličů a jejich zvolených zástupců nikým nevolení „kmotři“, „šibalové“ a organizovaní zločinci. Je ohrožen a destabilizován ústavní systém. V rámci právního státu smějí veškeré orgány veřejné moci činit jen a výhradně to, co jim zákon umožňuje. Orgány a představitelé veřejné moci se takto nechovají a odmítají za tento stav převzít odpovědnost, kterou jim ukládá zákon. V řadách policie, státních zastupitelství i soudů jsou prokazatelně spojenci a přátelé lobbistů a mafiánů. Nelze věřit, že i jasné korupční aféry budou vyšetřeny. Ze zveřejněných odposlechů je zřejmé, že to je jen špička ledovce. Výběrová řízení při zakázkách i při obsazování funkcí ve veřejné správě jsou manipulována. Naprosto šokující a v demokracii nepřípustné jsou pokusy umlčet nepohodlná média.

Je proto nutné přistoupit ke změnám, jež povedou k obnovení skutečné demokracie a právního státu i důvěry občanů v právo a rovnost před zákonem.

Považujeme za absurdní očekávat od občanů další oběti, vystavovat je zdražování a hrozit vyššími daněmi, když z organizovaného rozkrádání veřejných peněz občané financují celé skupiny na politiky napojených „kmotrů“, gangsterů a vyděračů. Prvořadou funkcí a důvodem existence státu je, aby sloužil občanům. Pokud je ohrožuje, vytváří podmínky pro to, aby občané uplatnili své právo na odpor, nevyslyší -li jejich legitimní požadavky orgány státu, které jsou povolány ke zjednání nápravy.

V zájmu obnovení elementární důvěry občanů v demokracii a právní stát požadujeme:

  1. Okamžité zřízení občanské parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu a tzv. kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni především zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní, bývalí političtí vězni a další důvěryhodné osobnosti. Politici, jako námi volení a z našich daní placení zástupci, by měli vnímat, že to je pokus o rozumné řešení situace. Nepřijetí tohoto požadavku budeme vnímat jako tragický signál pro voliče před volbami. Proto by měl být splněn do konce měsíce května tohoto roku.
  2. Odtajnění a zveřejnění materiálů, které shromáždila za poslední roky BIS, týkajících se aktivit lobbistů, „kmotrů“ a mafiánů a jejich propojení na politiky a další veřejné činitele, a vyvození odpovědnosti, včetně trestní, vůči všem aktérům i vůči těm, kteří tyto informace měli a v souladu se zákonem nekonali.
  3. Oba tyto požadavky předpokládají urychlenou změnu zákona.

Ukradený stát i politici se musejí vrátit pod svrchovanou kontrolu práva, ústavy a občanů.

K tomu je nezbytné uskutečnit nejprve tyto změny:

  • Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel.
  • Požadujeme přijetí zákona na prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých a výrazné zdanění legálně nedoloženého majetku. Požadujeme důsledné uplatňování již dnes existujících daňových zákonů a zákonů proti praní špinavých peněz. Viníci musejí být potrestáni.
  • Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány.
  • Nechceme, aby byla Česká republika rájem hazardu. Požadujeme zamezit praní špinavých peněz přes hazard, požadujeme jeho zdanění a regulaci na úroveň právních evropských států.
  • Nezpochybnitelným právem občanů je mít svobodný přístup ke kontrole práce zástupců, které si zvolili. Požadujeme nutnost neodkladného zahájení práce na novém znění zákona, který by připravil ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostně menšinové zájmy.

Vyzýváme politiky, úředníky, státní zástupce, policisty a soudce, ať se nebojí pomoci rozkrýt napojení organizovaného zločinu na politiku a veřejnou správu. Jinak se stáváme opovrženíhodnou, zaostalou zemí.

Vyzýváme občany, aby se nebáli dávat najevo veřejné opovržení těmi, kteří napomáhají korupci a organizovanému zločinu a mají prospěch z jeho výnosů.

Comments