Aktuality‎ > ‎

Nová platforma dohlíží na proces vzniku pražského územního plánu

přidáno: 20. 6. 2012 13:27, autor: Filip Lexa   [ Aktualizováno 16. 10. 2012 9:48 uživatelem Pražské Fórum ]
Skupina odborníků z občanského a akademického sektoru založila Pražský urbanistický kroužek (PUK). Tato platforma se zasazuje o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu.

Účast v projektu přislíbili mimo jiné zástupci občanských iniciativ Arnika (Martin Skalský), Ateliér pro životní prostředí (Tomáš Erbák), Auto*mat (Vít Masare, Vratislav Filler), Klub za starou Prahu (Richard Biegel), PragueWatch (Lukáš Vacek, Tomáš Vích) a Pražské fórum (Alena Rybníčková).

PUK není a nechce být stínovou ozvučnou deskou. Funguje a bude fungovat paralelně s tímto poradním sborem a nezávisle na jeho činnosti. Cílem PUKu je nyní monitorovat proces vzniku územního plánu, poskytovat pořizovateli zpětnou vazbu a předkládat konstruktivní návrhy řešení. „Jestliže tvorba územního plánu leží na bedrech malé skupiny – byť sebelepších - urbanistů, riziko, že možné nedostatky nebudou odhaleny včas, je výrazně vyšší“, vysvětluje koordinátor projektu Martin Veselý. Proto je třeba začít co nejdříve hledat efektivní způsoby participace občanů. „Zapojit veřejnost je potřeba již na počátku, ve fázi zadání, kdy se vytvářejí pravidla hry. V opačném případě nebudou občané územní plán aktivně spoluutvářet, ale pouze pasivně reagovat na návrhy předložené shora jako doposud. V takové situaci nelze mluvit o participaci. Skutečné zapojení veřejnosti je ale především důležitým předpokladem širokého společenského přijetí nového územního plánu,“ upřesňuje odborný garant projektu, urbanista Lukáš Vacek.

PUK se tedy zaměřuje na monitorování procesu vytváření nového územního plánu. „Bylo by však velikou chybou, pokud by se pozornost občanských iniciativ, médií a všech Pražanů upínala pouze tímto směrem. Odklon pozornosti od stále platného územního plánu by mohl vést k tomu, že za nezájmu veřejnosti budou schvalovány kontroverzní změny. Každá případná změna, k níž v rámci stávajícího plánu dojde, by měla být důkladně a transparentně zdůvodněna“, varuje Veselý.

Více o cílech PUKu a aktuálně diskutovaných tématech se dočtete zde.

Ukončení příprav starého konceptu územního plánu a zahájení příprav plánu nového může být krokem správným směrem. Zda jím opravdu bude, se teprve ukáže. Celý proces je na samém počátku. „Koncept obsahoval takové množství problematických změn, že pokračování v jeho přípravě nebylo možné obhájit ani obavami, že kvůli tomu nestihne hlavní město schválit územní plán do konce roku 2015, jak mu nařizoval zákon,“ zdůvodňuje stanovisko PUKu Vacek.

Nový územní plán (tzv. metropolitní plán) vnímáme jako výzvu a naději pro Prahu. Jako každá změna však v sobě skrývá potenciální rizika a hrozbu nezamýšlených důsledků. Za nejrizikovější pokládáme:

1) nedostatek času: hrozí, že plán nové formy bude vytvořen starým způsobem. Nebude čas vytvořit nový, promyšlený a lepší postup. 

2) nedostatečná participace: hrozí, že se na efektivitě zapojení široké veřejnosti negativně podepíše časová tíseň či nedostatek zkušeností. 

3) právní nejistotu: zamýšlený liberální model nemá oporu v českém právním řádu a může zhoršit předvídatelnost rozhodování stavebních úřadů v otázkách regulovaných územním plánem.


Kontakty:

Martin Veselý 

Lukáš Vacek

Projekt podpořila Nadace Via