Rok poté...

Rok poté - Rok do voleb (2013)

Potřetí od posledních komunálních voleb Pražské fórum organizuje hodnocení roku práce Rady HMP. Rozhodli jsme se tak učinit zcela transparentně a formou, která je radnicím blízka.

Proto jsme zvolili formát nástěnky. Hodnocení na ní bude viset čtrnáct dní.

Je zde ukázáno:

a) co se povedlo b) kde magistrát potřebuje ještě přidat  c) kudy vede cesta.


Pražské fórum


hodnotí uplynulý rok z hlediska vytváření příležitostí komunikace magistrát - Pražané.


+

Jako plus oceňujeme projekt Ladíme Prahu: kampaň, která vytváří prostor pro dialog a spolupráci mezi městskou organizací Institutem pro plánování a rozvoj a veřejností. Město se tak může učit komunikovat s veřejností a ta se zase učí zaujímat jasná, věcná stanoviska. Takové komunikační prostory do této doby vytvářel především neziskový sektor. Doufáme, že projekt vydrží a přejeme mu další rozvoj.


-

Jako mínus vidíme neuspokojivou formu, jak probíhají interpelace pro občany.

1) Není možné se přihlásit online, a tak si interpelující musí brát kvůli rannímu zápisu dovolenou už od rána.

2) Úderem začátku občanských interpelací se naprostá většina zastupitelů zvedne a jde na oběd.


Navrhujeme proto zlepšit formu a tím pozici občanských interpelací v jednacím řádu zastupitelstva takto:

1) Posunout magistrát do 21. století a vytvořit online formulář pro zápis do interpelací

2) Zařadit do jednacího řádu pauzu na oběd  a před interpelacemi svolat pro jistotu zastupitele zpět fanfárou.
Pražský urbanistický kroužek

hodnotí dosavadní průběh příprav strategického a územního plánu hl. m. Prahy.


+

Kladně hodnotíme  zapojení řady externích odborníků do pracovních skupin pro přípravu strategického plánu. Pracovní skupiny identifikovaly řadu konkrétních silných stránek a potenciálů, i stránek slabých a hrozeb, a dokázaly je rozčlenit do větších tematických oblastí. Strategický plán má díky tomuto bohatému materiálu nakročeno k tomu, aby se stal opravdu strategickým (a nikoliv popisným) dokumentem.


-

Spíše s obavami se nadále díváme na přípravy metropolitního územního plánu. Velmi obecně formulovaný návrh zadání územního plánu skýtá řadu úskalí, na které jsme již dříve upozorňovali. Ideová příručka nazvaná “Duch plánu” pak ukazuje, že Roman Koucký vnímá město především jako kompozici a územní plán jako autorský návrh řešení této kompozice. Město v jeho pojetí působí jako skulptura, umělecké dílo, v němž se ztrácí dynamika města chápaného jako sociálního činitele, jako společenství. A jako by přitom zapomněl, že město není jen architektura. Město jsou také lidé a jejich společenské a ekonomické aktivity. Jinými slovy, zaujat magií tetraktysu opomíjí socioekonomickou rovinu územního plánování, jíž je také třeba zohlednit. Především upozorňujeme, že nejprve vytvořit ideální kompozici, a až poté se do ní pokoušet vměstnat sociální realitu, je postup metodicky chybný nesoucí s sebou řadu závažných rizik.   


Navrhujeme zapojit odborníky působící v pracovních skupinách pro přípravu strategického plánu rovněž do příprav územního plánu. V diskusi s těmito odborníky je třeba ověřit, zda připravovaný územní plán dostatečně reflektuje trendy socioekonomického a sociodemografického rozvoje Prahy a zda je vhodným rámcem pro naplňování strategických cílů města.ASISTENCE

Asistence hodnotí práci magistrátu v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě


+

Jako plus vidíme působení předsedy Komise pro Prahu bezbariérovou a otevřenou pana Ing. Jiřího Pařízka projevující se dělnou atmosférou, vznikající Koncepcí zpřístupňování veřejné dopravy v Praze a poprvé v historii i samostatnou kapitolou pro bezbariérovost v rozpočtu Prahy.


-

Jako mínus vidíme nedostatečné reálné tempo odstraňování bariér ve veřejné dopravě a příliš vzdálený cíl pro zpřístupnění všech bariérových zastávek tramvají obsažený v Koncepci zpřístupňování veřejné dopravy v Praze.


Za zásadní krok pro přístupnou veřejnou dopravu v Praze považujeme odstranění bariér na více než 200 tramvajových zastávkách do roku 2018. Bez tohoto opatření ztrácí současná obnova vozového parku na efektivitě.AUTOMAT

Auto*Mat hodnotí dosavadní správní procesy, které se týkají využití veřejného prostoru


+

Magistrát otevřené hovoří o podpoře veřejného prostoru a využití veřejného prostranství a podniká konkrétní kroky k jeho rozvoji. Uvědomuje si, že téma veřejného prostou není pouhým společenským klišé, ale skutečným konceptem, který pomáhá rozvoji města, občanské společnosti a komunitního života v Praze.


-

Existuje mnoho nepřirozených překážek, které občanům brání, aby veřejné prostranství používali, např. při pořádání sousedských setkání, kulturních a sportovních aktivit či pořádání pouličních akcí Jedná se zejména o zpoplatnění užívání veřejného prostranství, nezkoordinovaný a komplikovaný administrativní proces a nejasná pravidla při hodnocení žádostí o zábor pozemních komunikací.


K tomu, aby byl veřejný prostor volně přístupný pro aktivity občanské společnosti navrhujeme:

1) zrušení místních poplatků za užívání veřejného prostranství pro neziskové organizace a

neformální sdružení při pořádání kulturních, sportovních a pouličních akcí (při zachování určitých regulačních prvků)

2) ustanovení koordinačního orgánu pro uživatele veřejného prostoru, který by celý administrativní proces zjednodušil a ulehčil (zajistil by spolupráci mezi institucemi Magistrátu HMP, městských příspěvkových organizací a městských částí
3) Jasně definovat podmínky pro udělení záboru ve veřejném prostranství.KLUB ZA STAROU PRAHU

Činnost magistrátu sledujeme z hlediska ochrany architektonického dědictví, podpory kvalitní současné architektury a budování funkčního veřejného prostoru.


+

Kladně lze hodnotit činnost Institutu pro rozvoj města a rostoucí snahu Prahy podřídit urbanistické a architektonické proměny metropole koncepčnějším strategiím, které počítají také s dialogem se širší veřejností.

-

Bohužel v praxi je tato snaha zatím patrná jen pomalu a centrum města se stále proměňuje živelně a neprůhledně. Z našeho pohledu je patrné, že památkový odbor magistrátu i pod novým vedením pokračuje v kněžínkovských kolejích, a to jak konkrétními rozhodnutími, tak rétorikou v mediálních výstupech a celkovou politikou činnosti úřadu. Ilustrativní je fakt, že odbor trvá na netransparentnosti svého rozhodování a odmítá zavést byť tak banální technické opatření, jako je přehled vydaných stanovisek dostupný na internetu. Výsledný dojem v důsledku vrhá stín i na ty mnohem otevřenější a koncepčnější aktivity Prahy, které se týkají architektury a urbanismu.


Do voleb zavést registr závazných stanovisek v jednoduché podobě tabulky obsahující položky “místo - datum - číslo jednací - výsledné rozhodnutí. Považujeme to za naprosté minimum toho, co může magistrátní úřad v 21. století pro zprůhlednění své činnosti udělat.CCEA: Centrum pro středoevropskou architekturu

CCEA hodnotí úsilí transformovat pražskou magistrálu na bulvár - na veřejný prostor XXI století


+

Toto úsilí bylo v roce 2013 poprvé v historii Prahy jasně formulováno i ze strany vedení města.

Město jasně popsalo a deklarovalo budoucí podobu magistrály: záměr 2+2 pruhy, cyklopruh v křižovatkách a odbočovací pruhy.


-

Magistrát a radní pro dopravu doposud nepřestavili harmonogram těchto změn a navíc se obáváme, že se cela věc řeší zase jen jako dopravní řešení, viz právě probíhající budovaní nového přechodu pro chodec na náměstí I.P.Pavlova.


Doporučujeme aby magistrát udělal harmonogram a uveřejnil ho na svých stránkách kdy jednotlivé úpravy na magistrály budou probíhat. Před tím navrhujeme, aby rekonstrukce byly vedené architektonickým týmem - Kanceláří veřejného prostoru, a nikoliv TSK. Jedna se o veřejný prostor a ne o dopravní stavbu. TSK jako  organizace odpovědná za technickou správu komunikaci nemá znalostí, aby mohla řešit také veřejný prostor.


2012

Koalice ODS a TOP 09 ve vedení pražského magistrátu má za sebou rok působení. Co se jí podařilo zlepšit a kde naopak zaostává za očekáváními pražských organizací, zhodnotili zástupci Alena Rybníčková z Pražského  fóra, Erik Čipera z Asistence, Martin Veselý z PragueWatch a Jakub Bachtík z Klubu Za starou Prahu. 
 
Kdy a kde? 
 
Na posledním letošním zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy, ve  čtvrtek 13. 12.
 
Formát hodnocení: 
 
Čtyři neziskovky, čtyři prezentace, každá po třech minutách v souladu s  jednacím řádem zastupitelstva. V každé prezentaci zazněla dvě pozitiva, dvě negativa a dva návrhy řešení
 
Jaká byla témata hodnocení? 
 
Pražské fórum nastolilo otázku efektivity komunikace mezi radnicí a občany. "Pražané získali možnost na zasedání zastupitelstva položit otázku a dostat na ni odpověď. S občany se na zasedání již počítá," uvádí příklad pozitiva Alena Rybníčková. "Dalším  krokem ke komunikaci magistrát - občané by měl být veřejný portál otázek a odpovědí. Tázáni by byli všichni radní dle své gesce i ředitel magistrátu. Na Praze 6  tato možnost existuje již od roku 2002. Na návrhu umožnit občanům veřejně klást radním otázky se shodují všechny čtyři sdružení," dodává Rybníčková. 
 
Tématem Erika Čipery z Asistence je bezbariérovost pražské integrované dopravy.
"Vítáme  postupné doplňování nízkopodlažních vozů tramvají 15T ForCity, které jsou z uživatelského hlediska nejlepšími, jaké kdy po Praze jezdily, umožňují totiž přepravu více vozíčkářů a rodin s kočárkem v jedné  soupravě současně. Negativem je existence několika desítek zastávek s výstupem do vozovky, na kterých nejsou vozíčkářům nízkopodlažní tramvaje nic platné. Tyto zastávky měly být již dávno upraveny tramvajovým mysem, případně jako zastávky vídeňského  typu. Současný stav, a to i u dalších setrvávajících bariér, považujeme za důsledek neexistující koncepce bezbariérového zpřístupnění veřejné  dopravy v Praze."
 
Martin Veselý z PragueWatch promluvil o zapojování veřejnosti do procesu vzniku územního plánu. „Zapojení  odborné veřejnosti je osvědčeným způsobem, jak zavčas identifikovat a  odstranit případné nedostatky vznikajícího územního plánu. Zapojením  široké veřejnosti bude využito detailní znalosti konkrétních území,  kterou obyvatelé mají. Skutečné zapojení veřejnosti je ale především  důležitým předpokladem širokého společenského přijetí nového územního  plánu,“ říká Veselý. 
 
Jakub Bachtík z Klubu Za Starou Prahu zrekapituloval změny, k nimž v Praze došlo z hlediska efektivity a transparentnosti pravidel památkové péče. „Otevřenosti magistrátu by hodně pomohl už online registr vydaných stanovisek. V 21. století to myslím není přehnaný požadavek,“ domnívá se Bachtík. 
 
 
Kontakty: 
Pražské fórum, Alena Rybníčková, 721 701 040, www.prazskeforum.cz
Asistence, Erik Čipera, www.asistence.org
PragueWatch, Martin Veselý, www.praguewatch.cz
Klub za starou Prahu, Jakub Bachtík, www.zastarouprahu.cz

2011

Loňské komunální volby ukázaly, že obyvatelům metropole už nevyhovuje korupční a arogantní prostředí. Lidé masově volili nové strany a věřili ve změnu. Listopadové protesty, které následovaly po uzavření koalice ODS a ČSSD na pražském magistrátu, byly největším občanským protestem reagujícím na komunální politiku, jakého byla Praha svědkem za posledních dvacet let. A jaká je nyní, přesně po roce od voleb, skutečnost?


Dne 14.10. uspořádaly pražské iniciativy Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, Oživení, PragueWatch a Pražské fórum tiskovou konferenci, při níž hodnotily uplynulý rok.

Zde kratší shrnující záznam ze společné tiskové konference šesti iniciativ:
Tisková zpráva "Praha rok poté: vedení města se změnilo, reformám se ale vyhýbá":

PRAHA / Společná tisková zpráva občanských iniciativ Arnika – Centrum pro podporu občanů, Auto*Mat, BuskerVille,Oživení, PragueWatch a Pražské fórum - 14.10.2011

Loňské komunální volby ukázaly, že obyvatelům metropole už nevyhovuje korupční a arogantní prostředí. Lidé masově volili nové strany a věřili ve změnu. A jaká je nyní, přesně po roce od voleb, skutečnost?

Magistrát je o něco otevřenější, ale ani noví politikové zatím stále neřeší hlavní problémy Prahy nastřádané za minulá léta. V boji proti korupci se zatím nevyznamenali a dosud nezavedli žádná reálná opatření k zamezení uplácení. Pražané se nedočkali žádných změn ani v dopravní politice, která dává prioritu automobilům. Hrozí, že se budou opět schvalovat desítky změn územního plánu na přání spekulantů a developerů bez jakékoliv koncepce. O informační politice města výmluvně vypovídají webové stránky, na kterých není možné nic najít. Pokusy o kulturní oživení pražských ulic narážejí na byrokratické překážky. Takto hodnotí první rok působení nové městské rady a zastupitelstva šest pražských nevládních organizací: Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, PragueWatch, Pražské fórum a Oživení. Tři z nich působí v Praze deset nebo více let, ostatní tři vznikly v loňském roce.

Největším nešvarem ohrožujícím efektivní správu města je bezpochyby korupce. „Dokud Praha nebude potírat korupci systémově, nelze očekávat, že dojde k podstatnému zlepšení situace," říká Martin Kameník z Oživení. „Za první rok vládnutí bohužel vedení města spíše přešlapovalo na místě, než aby bylo schopno pokračovat v realizaci stávající protikorupční strategie. Práce na protikorupční politice jsou navíc zahaleny značným tajemstvím, např. o činnosti a statusu Pražské protikorupční rady - PRAPORu - není prakticky nic známo. Zastupitelstvo navíc pracovalo půl roku bez předsedy kontrolního výboru," dodává Kameník. Vnímá však i pozitivní události. „Primátor Svoboda se snaží vyšetřit prodražování stavby městského okruhu, zlepšit její kontrolu a zveřejnil nezávislý audit. Bohužel vedení města není příliš ochotné podělit se o své protikorupční záměry s veřejností a na protikorupčním portálu nenalezneme fakticky žádné aktuální informace (např. zápisy Praporu, podklady k jednání atp.)," uzavírá Kameník.

Pokud jde o proměnu města jako takového, má jeho nové vedení značně svázané ruce. Až do roku 2016 bude splácet předražený tunel Blanka a staví také zbytečnou linku metra do Motola. Na rozvoj veřejné dopravy nebo zlepšování veřejného prostoru tak nebudou peníze. „Primátor Svoboda vidí vzor Prahy v Kodani, která vsadila na chůzi a cyklistickou dopravu a dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života na světě. V praxi ale Praha pokračuje v politice velkých dopravních staveb, jejichž přínos je sporný. Primátor se pokouší zmírnit enormní prodražení Blanky, v tu samou dobu však magistrát chystá Blanku 2 a veřejnost zase o ničem neví," říká Vít Masare za iniciativu Auto*Mat. Stále se připravuje stavba tunelů u Muzea, které by znemožnily přeměnu severojižní magistrály v městský bulvár. Peníze potřebné pro rozvoj veřejné dopravy pohlcují rostoucí provozní náklady Dopravního podniku.

„Radní si zaslouží uznání za záchranu zeleného Trojmezí před developery. Šlo o jeden z nejkřiklavějších případů tvrdého lobbingu pozemkových spekulantů a jejich ovlivňování politiky," hodnotí Martin Skalský ze sdružení Arnika. Na druhou stranu pokračuje projednávání několika desítek změn územního plánu, na dvě stě dalších změn bylo prozatím přerušeno a dokonce se připravuje zcela nová vlna změn. „Rada města přiznala, že její prioritou není schválení nového územního plánu. To je velké zklamání. Může to znamenat, že se opět rozjede schvalování dílčích developerských projektů a celý proces se znovu vymkne veřejné kontrole. Pokud by město ani za tři roky stále nemělo promyšlenou koncepci svého rozvoje a směřování, byla by to zpráva o naprostém selhání této politické reprezentace," řekl Skalský.

Podle iniciativy PragueWatch nadále přetrvává ignorantský postoj politiků i magistrátních odborů ke kulturnímu dědictví a ochraně životního prostředí. „Odbor ochrany prostředí zřídka kdy vydá negativní stanovisko k návrhu změny územního plánu. Přitom dostává k posouzení i stavby se zcela zjevně negativním dopadem na životní prostředí, jako je výstavba obří mimoúrovňové křižovatky a Multifunkčního operačního střediska na Malovance. Obzvláště přičteme-li k nim další stavební záměry v blízkém okolí, lze bez nadsázky tvrdit, že jde o pomalou likvidaci této části Břevnova" říká Martin Veselý z PragueWatch. „V Praze dnes sledujeme rozmach fasádismu, vytrácení života z centra Prahy, její proměnu v turistické ghetto. Drzost developerů se snad ještě zvětšila a nahrává jí i nečinnost Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu známá díky příkladům domu na Václavském náměstí či stadionu na Štvanici," uvedl Veselý. Jako pozitivní vidí ale rozmach občanské aktivity „Vznikají nové lokální i celopražské iniciativy, o nichž je hodně slyšet a které spolu navíc spolupracují," dodal Martin Veselý.

Přímo z frustrace po uzavření velké koalice vzniklo Pražské fórum. „Hodnocení nového vedení by se dalo shrnout dvěma slovy: Ano, ale. Ano, některé změny jsou započaty, ale k plné funkčnosti jim vždy něco chybí a výsledek je více než rozpačitý," říká jedna ze zakladatelek Pražského fóra Alena Rybníčková. Kritizuje například novou podobu webových stránek, pod jejichž novou fasádou se ztrácejí dokumenty a propojení mezi nimi. Vyhledat potřebné trvá ještě déle než dříve, případně je to nemožné. Ani fakt, že na zasedání jsou přítomni a mohou vystupovat občané, podle ní nezajištuje demokratické rozhodování. „Zastupitelé nejsou nijak nuceni reagovat na vyjádření občanů. Navíc jsou nám předváděny podivné praktiky s hlasováním, pokud hlasování nedopadne úplně dle domluvených představ koalice," dodala Rybníčková.

Nové vedení magistrátu zatím nepřineslo změnu pro pouliční umění, které patří k ulicím evropských i světových metropolí. „Politici, úředníci a policie berou pouliční umění jako žebrání nebo jako výdělečnou podnikatelskou činnost s nutností získat povolení, zábory aj. V podstatě si je interpretují různorodě, přičemž žebrání je nejčastější," říká Jiří Boháč z BuskerVille. „Doposud jsme nezískali od magistrátu žádnou znatelnou podporu kromě záštity nad „Svátkem hudby", který navíc ve výsledku nebyl policií v ulicích uznáván," podotýká Jiří Boháč. Podporou a poskytnutím místa k projevu by se přitom Praha začlenila k dalším světovým metropolím, dala by možnost vyniknout mladým a alternativním muzikantům, divadelníkům, či jiným umělcům. „Alchymií pouličního umění je totiž přímý kontakt s lidmi, získávání okamžité zpětné vazby, snazší formování projevu a tím celkového výrazu umělcova. Touto cestou vznikly veliké hvězdy celosvětového formátu, a proto by neměla být upírána, vždyť svoboda projevu je hlavní doménou demokracie," dodává Jiří Boháč z iniciativy BuskerVille.

Naději představují podle nevládních organizací sami obyvatelé Prahy. Všímají si místních problémů a stále aktivněji se je snaží také řešit. Sdružení apelují na lidi, aby to nevzdávali. Zatímco příchod skutečně osvícených politiků je ve hvězdách, k lepšímu prostředí a atmosféře města může přispět každý z občanů. Dnešní tisková konference byla první společnou akcí šesti pražských občanských organizací prosazujících lepší život v Praze. Zdaleka však nejde o akci poslední. „Rok od voleb vidíme, že problémy jsou velmi hluboké a změna vyžaduje velké úsilí. Přestože každá z našich organizací se věnuje jiné oblasti, věříme, že společně dokážeme prosadit více. Politika města je trochu ospalá a žádný zázrak nás zřejmě v nejbližší době nečeká. Proto bychom rádi tímto vyzvali obyvatele Prahy, ať se aktivně zajímají o činnost svých zastupitelů a zapojí se do práce nevládních organizací nebo je podporují. Zatímco politikové se každé čtyři roky mění, nevládní organizace hájí zájmy obyvatel Prahy dlouhodobě," řekla Zora Kasiková, mluvčí Arniky.

Kontakty:
Arnika - Martin Skalský, tel.: 775 168 026, martin.skalsky@arnika.org
Auto*Mat - Vít Masare, tel.: 607 786 013, vit.masare@auto-mat.cz
BuskerVille - Dalibor Zíta, tel.: 603 973 556, iniciativa.buskerville@gmail.com
Oživení - Martin Kameník, tel.: 776 230 779, martin.kamenik@oziveni.cz
PragueWatch - Martin Veselý, tel.: 721 951 245, vesemak@volny.cz
Pražské fórum - Alena Rybníčková, tel.: 721 701 040, alena.rybnickova@seznam.cz


Co může udělat každý Pražan či Pražanka?

1/ Aktivně se zapojit do práce některého z občanských sdružení, která řeší problémy Prahy. Sdružení bojují s nedostatkem peněz a pomoc každého jednotlivce je významná.

2/ Nezbývá-li Vám čas se přímo zapojit, můžete podpořit činnost občanských sdružení finančně. Peníze jednotlivců jim dávají nezávislost a schopnost zastupovat veřejné zájmy.

3/ Sledovat práci magistrátu a vyjadřovat se písemně nebo na jednáních k tématům, která se Vás dotýkají - například k územnímu plánu, rozpočtu, kulturní politice nebo dopravním stavbám.


Arnika – Centrum pro podporu občanů
Pro kvalitu života v Praze je významná zejména problematika zeleně a ochrany stromů a územní plán, který určuje další rozvoj města. Sledujeme také probíhající změny územního plánu a pomáháme občanům podávat k nim připomínky. Spolupracujeme s desítkami místních občanských sdružení a iniciativ a poskytujeme bezplatné poradenství obyvatelům, kteří chtějí přispět k lepšímu životu v metropoli.
www.arnika.org/mesta


Auto*Mat
Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Věříme, že klíčem k lepšímu prostředí města je organizace dopravy. Naším posláním je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze. Usilujeme také o zodpovědné používání automobilů ve městech a zklidňování dopravy. Auto*Mat chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.
www.auto-mat.cz


BuskerVille
Hlavní cíle iniciativy Buskerville začínají zjednodušením legislativy a procesu získávání povolení pro provozování pouličního umění a končí celistvou proměnou užívání veřejného prostoru v Praze. Představy o kulturním městě iniciativa manifestuje každý rok 21. června na oslavě s názvem „Svátek hudby". Alchymií pouličního umění je přímý kontakt s lidmi, získávání okamžité zpětné vazby, snazší formování projevu a tím celkového výrazu umělcova. Touto cestou vznikly veliké hvězdy celosvětového formátu, a proto by neměla být upírána, vždyť svoboda projevu je hlavní doménou demokracie.
www.buskerville.cz


Oživení
Pokud máte téma, které Vás zajímá, kauzu, kterou nechcete nechat proběhnout bez povšimnutí, udělali jste první krok, po kterém není třeba couvat. Občanské sdružení Oživení Vám může podat pomocnou ruku pro oblast transparentního rozhodování – nabízí poradenství v konkrétních kauzách, na jeho webu naleznete zpracované tematické okruhy se základními radami, jak v konkrétních případech postupovat, k dispozici je bezplatná protikorupční linka a sdružení nabízí i tematické semináře pro větší skupiny aktivních občanů a zastupitelů.
www.oziveni.cz


PragueWatch
Praguewatch.cz je internetovým průvodcem po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích. Je vhledem do nedávné historie a současnosti odvrácené tváře Prahy. Kritický pohled na rozvoj Prahy a městské politiky je založen na spolupráci akademiků, odbornic a občanských aktivistek a aktivistů. Řada Pražanů a Pražanek nemá právo volit v komunálních volbách. I tito lidé, kteří se do Prahy přistěhovali z jiné části Česka, jiné země anebo zde studují, by podle nás měli mít právo vyjadřovat se k rozvoji Prahy.
www.praguewatch.cz


Pražské fórum
Pražské fórum dlouhodobě sleduje zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a jednání vybraných výborů. Vyjadřuje se k bodům programu jednání; tak upozorňuje přímo na půdě magistrátu na špatné hospodaření s penězi či vyložené podvody. Zároveň komunikuje se zastupiteli a úředníky magistrátu a navrhuje jim dílčí nebo systémové změny. Organizuje též happeningy ve veřejném prostoru (Megabigboard, Piknik v metru, Pošli jízdenku dál, Rakovina Pražanům atd.). Tímto způsobem problémy Prahy medializuje a zároveň do jejich řešení aktivně zapojuje širší okruh Pražanů.


Komunální volby v roce 2010 přinesly do pražské politiky prvky dramatu. Lidé masově volili nové strany a věřili ve změnu. Ukázalo se, že obyvatelům metropole už nevyhovuje korupční a arogantní prostředí, které dovedla k dokonalosti vláda stále stejných stran a tváří. Po uzavření velké koalice se v mrazivé metropoli dlouhé týdny demonstrovalo a takzvanou Listopadovou výzvu podpořilo 25 tisíc lidí. Změnilo to nějak Prahu?

Organizace Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, Oživení, Praguewatch a Pražské fórum přesně rok po volbách zhodnotili práci radních a zastupitelů:

KORUPCE

(Oživení)

ÚZEMNÍ ROZVOJ

(Arnika)

DOPRAVA

(Auto*Mat)

POULIČNÍ UMĚNÍ

(BuskerVille)

OTEVŘENOST

(Pražské fórum)

PRAŽSKÉ KAUZY

(PragueWatch)KORUPCE - hodnocení o.s. Oživení - www.oziveni.cz

plus

Snaha primátora zamezit prodražování výstavby městského okruhu a zlepšit kontrolu výdajů na veřejné zakázky

plus

Schválení pravidel pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

plus

Schválen plán zavedení e-aukcí do února 2011

minus

Současná protikorupční politika hl.m. Prahy probíhá zcela uzavřeně bez možnosti veřejného dohledu.

minus

Je plánována redukce stávající protikorupční strategie, vedení města nadále rezignuje např. na zavedení protikorupčního ombudsmana, metody hodnocení vedoucích zaměstnanců

minus

Radnice nečiní žádné kroky pro průhlednější hospodaření městských firem, např. se staví laxně k implementaci pravidel pro zadávání zakázek těmito organizacemi, taktéž toleruje jejich porušování zákona o svobodném přístupu k informacím.
DOPRAVA - hodnocení sdružení Auto*Mat - www.auto-mat.cz

plus

Primátor se snaží vyjasnit, jak došlo k prodražení tunelu Blanka

plus

Náměstek Březina umožnil zahájit přípravu přestavby nebezpečné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše

plus

Magistrát podpořil uspořádání mezinárodního workshopu o humanizaci magistrály

minus

Město pokračuje v politice velkých dopravních staveb, které jsou předražené a nepřinášejí užitek

minus

Podpora cyklistické dopravy běží už jen setrvačností a postupně slábne objemem i kvalitou

minus

Komise pro pěší dopravu se v novém volebním období ještě nesešla, město nevěnuje chůzi žádnou pozornost

 
ÚZEMNÍ ROZVOJ - hodnocení sdružení Arnika - arnika.org/mesta

plus

Schvalování změn územního plánu se zbrzdilo a probíhá celková revize

plus

Rada splnila jeden ze svých předvolebních slibů a zachránila zelené Trojmezí před zástavbou

plus

Lidé mohou vystupovat na jednání zastupitelstva, což dříve nemohli

minus

Rada přiznává, že schválení nového územního plánu není prioritou tohoto volebního období

minus

Byla zahájena nová vlna změn územního plánu a proces je nepřehlednější než kdy dříve

minus

Výbor pro územní plánování se vzdal svého práva přijímat stanovisko k jednotlivým projektům

 

 
OTEVŘENOST - hodnocení sdružení Pražské fórum

plus

Zvolení předsedy Kontrolního výboru (i když po půl roce)

plus

Zahájení široké a odborné diskuze na téma volby přísedících

plus

Změna jednacího řádu (občané mohou vystoupit na každém jednání zastupitelstva, nemusí se o tom hlasovat

minus

Za celý rok se nepodařilo dostat na jednání zastupitelstva kauzu Ústřední čistírny odpadních vod

minus

Pod fasádou nového webu je systém informací a jejich propojení ještě horší než dříve

minus

Podivné praktiky na jednání zastupitelstva, např. opakované hlasování, když není výsledek podle představ koalice
PRAŽSKÉ KAUZY - hodnocení sdružení PragueWatch - praguewatch.cz

plus

Vznikly nové občanské iniciativy, o kterých je hodně slyšet, a to jak na úrovni lokální (Letná sobě!, Tady není developerovo), tak celopražské (Pražské fórum)

plus

Prohloubila se spolupráce mezi iniciativami, na lokální i celoměstské úrovni

minus

Na pozici vedoucího odboru památkové péče zůstává úředník neschopný hájit hodnoty Prahy

minus

V důsledku chybějící vize rozvoje města určují vývoj stále především developeři

minus

Město nemá komplexní plán, jak zabránit degradaci centra Prahy v turistické ghett
POULIČNÍ UMĚNÍ - hodnocení sdružení BuskerVille - buskerville.cz

plus

Ochota některých lidí jednat o uvolnění situace ohledně pouličního umění (radní Kaucký)

plus

Ochota konkrétních lidí dát záštitu nad akcí (radní Kaucký i Odbor zahraničních vztahů, kultury a cestovního ruchu)

plus

Zřízení komise, která se bude našimi požadavky a veřejným prostorem v Praze zabývat

minus

Poslední Svátek hudby nechalo město rozehnat policií

minus

Komise, která se bude zabývat požadavky na omezení byrokracie a poplatků za provozování pouličního umění, byla zřízena teprve tento týden, tj. déle než po roce od výzvy BuskerVille v červnu 2010

minus

Pražské ulice okupují obchody s nevkusnými suvenýry a hlasitou, obtěžující hudbou z reproduktorů, distributoři reklamních letáků a komerční akce, které jsou povoleny téměř kdekoliv, pokud pořadatelé zaplatí nájem