Šest požadavků

Požadavky občanských iniciativ byly schváleny

přidáno: 16. 1. 2012 

Několikaměsíční úsilí pražských iniciativ přineslo své ovoce. Rada hl. m. Prahy se na zasedání 10. 1. 2011 zavázala k naplňování šesti požadavků prezentovaných zástupci iniciativ na listopadovém zastupitelstvu. Tyto požadavky zavazují Radu města, aby:

- jmenovitě zveřejňovala, jak hlasovali její jednotliví členové 
- zpřísnila dohled nad městskými akciovými společnostmi http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/transparentni_verejne_obchodni_spolecnosti  
- se zasadila o opětovné zveřejnění videozáznamů a videoarchivu ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
- iniciovala zavedení občanských interpelací na zasedáních Zastupitelstva hl. m. Prahy http://www.prazskeforum.cz/kauzy/starsi-kauzy/interpelace
- podnikla kroky potřebné ke zpřehlednění webového portálu hlavního města 
- omezila byrokratické překážky pro pouliční umění

Pražské fórum spatřuje v tomto kroku Rady určitou naději do budoucna. „Věříme, že přijetí našich požadavků, kterému předcházela řada jednání s představiteli města, bude významným krokem na cestě od boje s radnicí a nátlakového prosazování požadavků k věcné a otevřené diskusi,“ upřesňuje jeho předsedkyně Alena Rybníčková. Teprve další kroky představitelů města však opravdu ukážou, do jaké míry to myslí s větší transparentností a otevřeností vůči občanům vážně.


Šest požadavků k větší otevřenosti magistrátu 

přidáno: prosinec 2011


Pražské iniciativy formulovaly šest kroků, které by měla radnice podniknout na cestě k větší otevřenosti.

Jedná se o kroky, které lze snadno uvést v praxi. Proto na jejich (ne)uskutečňování budeme moci sledovat, do jaké míry to nové vedení radnice myslí s větší transparentností vážně.


1. Možnost interpelací pro občany, ne jen tři minuty pro občana, ať se vypovídá

Současný stav:
- Občané mají právo vyjadřovat se pouze ke schváleným bodům programu; a to v rozsahu maximálně tří minut. Nemohou se tak vyjádřit k záležitostem, jejichž veřejnému projednání se většina zastupitelstva raději vyhýbá, jelikož v programu není např. bod „Různé“.
- Zastupitelé nemají povinnost na výstupy občanů reagovat. Jinými slovy, občanům je přiznáno právo „přijít se vypovídat“.
- Výmluvy zastupitelů, že zavedení občanských interpelací není z časových nebo jiných důvodů možné, nejsou opodstatněné, jak ukazuje příklad Prahy 6, kde jsou již zaběhnutou a bezproblémově fungující praxí.

Požadujeme, aby:
- Bylo občanům přiznáno právo interpelovat – tj. právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu města, jednotlivé členy Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, na které musí dotazovaní bezprostředně reagovat

více informací zde.

2. Transparentní obchodní společnosti, ne oslíčku otřes se za oponou

Současný stav: 
- Obchodní společnosti ovládané hl.m. Prahou disponují miliardovými částkami z městského rozpočtu. Přesto jejich hospodaření nepodléhá týmž pravidlům, jaká platí pro samotné orgány města.
- Městské obchodní společnosti soustavně odmítají poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Dopravní podnik je tím proslulý.
- Navzdory slibům neustala praxe dosazování komunálních politiků do výkonných orgánů těchto společností.

Požadujeme, aby: 
- Město ve svých společnostech důsledně uplatňovalo všechna protikorupční opatření, která stanovilo pro sebe, a donutilo je chovat se podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- Město v městských společnostech prosadilo zákaz existence dceřiných společností, jejichž majetek a hospodaření se dostává mimo kontrolu zástupců města.
- Jmenovalo své zástupce výlučně do dozorčích, nikoliv výkonných orgánů společností; aby za výkon této funkce byli odměňováni ve výši stanovené usnesením zastupitelstva více na:http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/transparentni_verejne_obchodni_spolecnosti.

3. Hlasování členů Rady HMP: přísně tajná informace?

Současný stav:
- Rada města je stejně jako zastupitelstvo voleným orgánem.
- Zasedání Rady jsou na rozdíl od zasedání Zastupitelstva neveřejná, což respektujeme. Domníváme se však, že alespoň minimální kontrola činnosti jednotlivých členů Rady v podobě informace, jak jmenovitě hlasovali o konkrétních návrzích, by neměla být občanům odpírána.
- Možnost dohledat na webu schválená usnesení je zcela nedostačující.

Požadujeme, aby: 
- Bylo jmenovitě zveřejňováno na webu magistrátu, jak hlasovali jednotliví členové Rady HMP. Toto opatření považujeme za další důležitý krok směrem k opravdu otevřené radnici.

4. Pražané potřebují přehledný informační portál, ne fotogalerii

Současný stav:
Webový portál Hl. m. Prahy prodělal v nedávné době rozsáhlou rekonstrukci Za novým slušivým obličejem se skrývá portál ještě méně přehledný než ten původní. Byly zpřetrhány vazby mezi některými dílčími stránkami a dokumenty. Vyhledávání konkrétních informací se tak ještě ztížilo a vyhledávání podle klíčových slov je neefektivní.

Požadujeme: 
-  změnu koncepce úvodní stránky  tak, aby sloužila jako přehledný rozcestník, který uživatele nasměruje  ke klíčovým informacím (o činnosti zastupitelstva, územním plánu,  hospodaření města apod.),
- logické řazení informací souvisejících s činností ZHMP. Pokud ZHMP projednává nějakou záležitost opakovaně, musí být  jednotlivé záznamy o projednávání vzájemně propojeny tak, aby je uživatel mohl snadno souborně zobrazit a učinit si tak přehled o celé věci,
- nastavit vyhledávání podle klíčových slov tak, aby zobrazovalo skutečně relevantní přehled odkazů na portálu.

5. Záznamy ze zastupitelstva na webu, ne bez boje vzdaná bitva za větší transparentnost

Současný stav: 
Z portálu hlavního města Prahy zde dne na den zmizely veškeré videozáznamy ze zasedání ZHMP. Magistrát tak učinil na základě doporučení úředníka ÚOOÚ, které si sám vyžádal. ÚOOÚ zdůvodňuje své stanovisko tím, že je nemožné anonymizovat veškeré osobní údaje občanů, aniž by záznam ztratil informační hodnotu. Jak ale ukazuje příklad Karlových Varů, možné to je. Chce-li o sobě magistrát prohlašovat, že je otevřeným úřadem, měl by v případě nejasného výkladu zákona záznamy zveřejnit i přes hrozby pokuty od ÚOOU. Výklad zákona je nejasný a rozhodující instancí v případném sporu není ÚOOÚ, ale soud.

Požadujeme, aby: 
- všechny stažené videozáznamy byly v nejkratším možném termínu znovu zveřejněny na webu magistrátu,
více na této stránce.

6. (Ne)živé město

Současný stav: 
Získat povolení k veřejnému uměleckému vystoupení v ulicích Prahy je složitý a zdlouhavý byrokratický proces s nejistým výsledkem, který trvá až měsíc. Vydávání povolení nemá na starosti žádná kulturní komise, ale odbor dopravy a úředníci mohou povolení neudělit bez udání důvodu. Na pouliční umění je dle vyhlášky automaticky pohlíženo jako na žebrotu a pouliční umělci jsou strážníky a policisty ihned kontrolováni a pokutováni. Často neoprávněně.

Požadujeme, aby: 
- na pouliční umění nebylo nadále pohlíženo jako na žebrotu,
- byla omezena nesmyslná byrokracie a povolení bylo možné vyřídit ze dne na den, jak je běžné v řadě zahraničních metropolí,
- přibylo míst, kde mohou pouliční umělci svobodně vystupovat.