Interpelace občany

Aktualizace  (26.1.2012)
Zastupitelstvo schválilo změnu jednacího řádu Zastupitelstva hl.m. Prahy. Občané tak mohou od příštího zasedání interpelovat své radní, zastupitele a ředitele magistrátu: pražané získali nárok na odpověď.

---

Možnost občanů se (ne)vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva


Interpelace (z lat. interpellare = přerušit) v pražském podání je právo členů zastupitelstva klást členům rady či primátorovi ústní nebo písemné dotazy a vyžadovat na ně okamžité, nebo alespoň písemné odpovědi.


Současný stav:


- občané mají právo vyjadřovat se pouze ke schváleným bodům programu; a to v rozsahu maximáně tři minuty. Nemohou se tak vyjádřit k záležitostem, jejichž veřejnému projednání se většina zastupitelstva raději vyhýbá
- zastupitelé nemají povinnost na výstupy občanů reagovat. Jinými slovy, občanům je přiznáno právo "přijít se vypovídat"
- výmluvy zastupitelů, že zavedení občanských interpelací není z časových nebo jiných důvodů možné, nejsou odpodstatněné, jak ukazuje příklad Prahy 6, kde jsou již zaběhnutou a bezproblémově fungující praxí

Požadujeme, aby:

- bylo občanům přiznáno právo interpelovat - tj. právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu města, jednotlivé členy Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, na které musí dotazovaní bezprostředně reagovat
 - aby pro interpelace občanů byl vyhrazen fixní časový interval v pozdních odpoledních hodinách
                                                                                                                                            


V čem spočívá důležitost interpelací pro občany, vysvětluje Kristýna Opletalová z iniciativy Pražské fórum:

"Pokusila jsem se definovat pojem interpelace, protože jsme už několikrát narazili na to (v ČT 24), že nebylo řečeno to podstatné. Podle mě je interpelace PRÁVO TÁZAT SE KONKRÉTNÍHO ČLENA RADY (ne obyčejného zastupitele, ale člověka zodpovědného za konkrétní rezort, tedy člena výkonného orgánu ZHMP) NA COKOLIV. Nikde není řečeno, že je to nějak omezeno, že je něco, čeho se interpelace týkat nesmějí, jediné omezení je dodržovat zákon a lidská práva toho, koho interpelujeme. Oproti tomu, když mluvíme k bodu programu, mluvíme ke všem a zároveň k nikomu a můžeme mluvit jen o tom, o čem se mluvit "smí" - respektive, co je bodem programu - a občané nemají právo navrhovat bod programu, to mohou pouze zastupitelé. Takže je to jako za komunismu, kdy někdo určoval, o čem se mluvit smí a o čem ne. To je hlavní problém. HLAVNÍ PROBLÉM NENÍ, JESTLI NÁM NĚKDO ODPOVÍ NEBO NE. Neidealizujme si to. I kdybychom právo interpelace měli, tak mohou přijít složitá témata (Blanka, Opencard, rozpočet atd.), na která nám neodpoví na místě, ale písemně. A to je stejné jako teď. Také mají přeci povinnost nám odpovědět do 30 dnů na náš dotaz k bodu programu. A my máme podle správního řádu právo na ochranu proti nečinnosti. To, že by nám odpověděli písemně na interpelaci, není žádná šikana, tak se odpovídá běžně zastupitelům i poslancům."


Veřejná debata s primátorem

27. října 2011 se primátor Svoboda zúčastnil diskusního pořadu Tomáše Sedláčka nesoucího shodou okolností název „Interpelace”. Jak název napovídá, veřejnost má zde prostor podrobit hosty pořadu svým dotazům a připomínkám. Příležitosti využila i Alena Rybníčková z Pražského fóra. Nejprve přivítala účast pana primátora na těchto veřejných „interpelacích” a jeho proklamovanou ochotu ke komunikaci s veřejností. Zároveň však vyjádřila politování nad skutečností, že tato forma komunikace s veřejností není možná i na samotné půdě magistrátu. Dotázala se pana primátora, zda se bude napříště ve prospěch něčeho takového zasazovat. Pan primátor její dotaz odbyl osobní invektivou: Má se prý seznámit s jednacím řádem, interpelace možné jsou, ale toto slečna Rybníčková bohužel nemůže vědět, protože probíhají až odpoledne, zatímco ona na zasedání magistrátu nikdy nezůstane déle než do oběda.

Video YouTube


"Proč mě naštvalo, jak primátor osočil Alenu, že nezná jednací řád, a proč jsem vykřikla, ať si ho přečte on. Bylo to spontánní, možná hloupé, ale mě naštval tím, že řekl, že chodíme ráno na zasedání a pak jdem domu, tak ani nevíme, že tam jsou po obědě interpelace. Já tam byla xkrát do 6 do večera a právě na konci kolem těch 6 večer jsem tam půl roku vystupovala k bodu personální změny ve výborech a doprošovala se koalice, aby zvolila předsedu kontrolního výboru. My na rozdíl od něj nebereme žádné prdelné za vysedávání na magistrátu a musíme chodit do práce, ten čas, co tam jsme, je pro nás obětovaná příležitost (já nemám v práci pracovní smlouvu a tedy ani žádné placené volno), a přesto tam jsme a on to popírá. Speciálně interpelace nás obě zajímají a myslím, že já jsem chyběla jenom na jediných. A hlavně dělá z nás hlupáky, kteří neznaj vlastní práva a musej čekat na hodného dědečka z pohádky, který nám je vyjeví jako velikou tajemnou pravdu. Ukazuje to, jak málo ví o právech občanů a jak málo mu na něčem takovém záleží. NAVÍC HNED NAHOŘE NA KAŽDÉM PROGRAMU ZASEDÁNÍ JE NAPSÁNO, ŽE 12:30-14:00 JSOU DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA. Kdyby si jednou přečetl program, musel by vědět, že to jsou interpelace zastupitelů, ne občanů."

Zajímalo by mě, jestli si primátor myslí, že občané mají právo interpelace a buď

a)      jsou tak hloupí, že o něm nevědí - nikdo z celé Prahy,

b)      nebo vědí o něm, ale nevyužívají ho, protože jim přijde všechno v Praze tak skvělé, že by tam museli chodit primátora jen hájit.


Aktualne.cz: Interpelace na zastupitelstvu? Pro občana nedostupné.


Jak je to tedy s interpelacemi ve skutečnosti?

"Pokud by byla pravda to, co říkal primátor, tak by mělo být v části jednacího řádu, která se zabývá interpelacemi, napsáno, že toto právo přísluší i občanům. Podle článku 27 jednacího řádu však toto právo přísluší jen "členům zastupitelstva", neboli zastupitelům:

citace z Jednacího řádu, čl. 27

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

(1) Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Prahy založilo nebo zřídilo. Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny jako pevný bod každého jednacího dne Zastupitelstva v době od 12.30 hod. do 14.00 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než ve 14.00 hod, pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do 9.30 hod a označeny pořadím interpelace, pokud člen Zastupitelstva předkládá více interpelací. V 10.00 hod. se losuje podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací atd. Přednesení interpelace je omezeno na dvě minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na jednu minutu a odpověď na ni na dvě minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 14.00 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li vyčerpán program jednání před 12.30 hod., jsou interpelace zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva. Celý jednací řád zastupitelstva:


Interpelace občanů na Zastupitelstvu HMP tedy v současnosti možné nejsou. Položili jsme si dále otázku, zdali jsou interpelace občanů vůbec v praxi proveditelné a zdali pro ně existuje nějaký precedens alespoň na zastupitelstvech jednotlivých městských částí. Krátký průzkum ukázal, že právo občanů interpelovat je spíše výjimečné – z 22 městských částí funguje jen na Praze 6 a podmíněně na Praze 1.

Příklad Prahy 6 ovšem ukazuje, že interpelace občanů jsou v praxi proveditelné velmi snadno a mají pro zasedání zastupitelstva obrovský přínos. „Občané jsou zde na interpelace navyklí, chodí na zastupitelstvo vždy na 17:00, je vidět, že už se mezi sebou znají, je to pro ně společenská událost. Nejdou si tam ale jen tak poklábosit. Jejich podněty jsou pokaždé skvělé, téměř vědecky připravené a podložené fakty. Rozhodně tam nikdo práva interpelace nezneužívá,” říká Kristýna Opletalová. Například zastupitel Martin Skalský ze Strany zelených se svěřil, že je sice někdy otrava být kvůli interpelacím na zasedání až do 10 večer, ale to tak prostě je, když někdo chce být zastupitelem. Interpelace tedy podporuje.

Ovšem i na Praze 6 se diskutovalo o tom, že interpelace mohou být problém. Jednou se například stalo, že občané interpelovali 45 minut a na zastupitele se už pak nedostalo. Proto byl změněn jednací řád a interpelace probíhají tak dlouho, dokud se všechny nevyčerpají.

„Kdyby se zavedly interpelace pro HMP, by bylo to přirozeně jiné než na jednotlivých městských částech, protože tam lidi řeší každou maličkost typu „rozkopali nám chodník”, na magistrátu by se mohly řešit jen obecnější věci, které nespadají pod žádnou městskou část výlučně, ale týkají se celé Prahy - takže by se nikdo nemohl vymlouvat, že občané blokují jednání,” dodává Opletalová.


Hlasování o interpelacích na Zastupitelstvu HMP

Návrh na změnu jednacího řádu a zavedení interpelací občanů se už jednou na pořad programu zasedání Zastupitelstva HMP dostal, a to 26. května 2011. Při hlasování o možnosti interpelací pro občany primátor Svoboda náveh nepodpořil.


Úryvek ze Zápisků z Megaztrátu – květen 2011:

- ke změnám jednacího řádu jsme vystoupili já (Kristýna Opletalová), Alena Rybníčková a Michal Štěpař; vyjádřili jsme souhlas se změnami, které navrhují TOP 09 a KSČM (změny ve prospěch občanů) – ale až na jednu, ne příliš podstatnou změnu, je všechny zamítli, škoda

 - přednesly jsme s Alenou i nějaké naše vlastní návrhy na změny jednacího řádu (aby se u jména zastupitele zobrazovalo, z jaké je strany, aby se zápisy ze zasedání zveřejnovaly dříve atd.)

 - později se mnou mluvil Albert Kubišta (TOP 09) a varoval mě před naším návrhem, aby interpelace občanů byly v 5 večer (my chtěli, aby to lidi stihli z práce), on říká, že to poškodí tzv. neuvolněné zastupitele (tedy ty, kteří vykonávají svou funkci při zaměstnání, především lidé z TOP 09)

 - Mlejnský (ODS, předseda návrhového výboru, který v minulosti nazval tunel Blanka tunelem Skanska) řekl „pan materiál“ místo „pan primátor,“ protože už mu šla hlava kolem ze všech těch materiálů

 - pan Ledl (KSČM) řekl zajímavou myšlenku, a sice, že bychom měli umožnit občanům se co nejvíc projevit, protože to je efektivní; každá firma využívá námitky a stížnosti zákazníků jako nejlevnější zpětnou vazbu

Celé zápisky z květnového Megaztrátu

                                                                                                                                                          


O interpelacích se mluvilo již na ustavujícím zasedání 30.11. 2010,
kdy se celý den demonstrovalo přímo na půdě magistrátu pro vzniku koalice ODS a ČSSD.


Během zasedání vystoupila se svými příspěvky i celá řada občanů. Budoucí primátor Svoboda však jejich připomínky pouze komentoval, ale nijak věcně neargumentoval. Jeden z občanů, pan Koutský, na celou situaci poté zareagoval:

Pan Koutský:

„(...) Protože jsem měl možnost chvíli sledovat diskusi, zeptám se na to, jak je diskuse vedena. Připadá mi, že byla řečena spousta podnětných informací a otázek (ze strany občanů). Je to tak, že tady páni zastupitelé sedí a pan doc. Svoboda občas řekne nějaký bonmot, ale věcná konstruktivní diskuse zde neprobíhá. Chtěl bych se zeptat, zda se to do budoucna změní a každý bude mít možnost říci to, co chce? Toto právo máme, ale je třeba slyšet obsažnou odpověď.”

Primátor Svoboda se následně hájil:

„Nebude to bonmot, bude to odpověď. Je to tak, že všechno, co zde zazní, bude veřejně přístupné, dohledatelné a bude to informace pro všechny, že takovéto věci zaznívají a jestli na ně rada a zastupitelstvo nějakým způsobem reaguje. To je otevření prostoru. Není to o tom překonávat se tady argumenty, ale o tom, že musí zaznít druhý hlas, musí být slyšen a veřejně prezentován. O tom je demokracie.”

Co si z toho má člověk odnést? Snad to, že podle pana primátora hlas demokracie musí být vyslyšen, ale nemusí na něj být reagováno!Dodatek

Zpět k pořadu Tomáše Sedláčka, ve kterých primátor tvrdí, že občané interpelovat mohou. Týden po vyslovení této nepravdy jsme na zasedání Zastupitelstva na tento rozpor upozornili a požádali o změnu jednacího řádu tak, aby řád odpovídal veřejně prezentované představě pana primátora o právech občanů. Co jsme navrhovali a jaké slohové cvičení (pan primátor svůj projev četl) si pro nás celý týden připravoval, se dočtete v příloze.

ĉ
Filip Lexa,
16. 11. 2011 1:33