Kauza videozáznamy ze zasedání

Videozáznamy nevydáme!
21.11.2011

Na přímý dotaz pražského magistrátu v říjnu tohoto roku Úřad na ochranu osobních údajů vyjádřil nesouhlas se zveřejňováním videozáznamů jednání zastupitelstva bez jakékoli anonymizace. Po bleskovém stažení videozáznamů z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy z oficiálního webu byly podány minimálně dvě žádosti o vydání celého archivu, opírající se o zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na obě úřad odpověděl stejně: žádost se odmítá. Dále se v zamítnutí tvrdilo, že Magistrát hlavního města Prahy pořizuje obrazové a zvukové záznamy z jednání Zastupitelstva pouze jako pomůcku pro pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva, a "po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva skartován."

ÚOOÚ znění svého vyjádření, jež zaslal Magistrátu, Pražskému fóru neposkytl. Jeho mluvčí pouze obecně poukázala na stanovisko z r. 2004 (http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2004_2.pdf): "Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl Magistrátu hl. města Praha vyjádření, vycházející z oficiálního stanoviska Úřadu, které je zveřejněno od roku 2004 a v souladu s nímž postupuje Úřad jak v kontrolní, tak ve správní činnosti."

Jde o text zabývající se tématem 'Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů' a jediná možná potíž spočívá v tom, že v něm nejsou videa či audiovizuální záznamy explicitně zmíněny. Důležité jsou nicméně dva body: a) osoby s trvalým bydlištěm či nemovitým majetkem v určité obci mají právo na bezplatné zpřístupňování záznamů z jednání zastupitelstev a b) při poskytování informace ze zápisu o jednání zastupitelstva podle zákona 106/1999, tedy téměř ve všech ostatních případech,  je nezbytné osobní údaje v záznamech obsažené redukovat anebo anonymizovat. 

Podstatné je především stanovisko ÚOOÚ jasně určující, že "při nahlížení do dokumentů ze zákona definovaným okruhem osob musejí tyto dokumenty obsahovat veškeré projednávané záležitosti včetně osobních údajů souvisejících s jejich projednáváním." Anonymizovat je třeba při zveřejňování (např. na internetu), při žádosti o (individuální) zpřístupnění oprávněnou osobou (což oba nám známí žadatelé byli) je naopak anonymizace nepřípustná. 

Po zamítavé reakci magistrátu nicméně vyšlo najevo, že videa nemohla být skartována, protože byla stále k nalezení na staré verzi pražského webu. Potvrdilo to i vyjádření ing. Trnky, ředitele Magistrátu, které oba žadatelé obdrželi po "zachránění" videí Pirátskou stranou. Uvedl v něm, že předchozí rozhodnutí nedopatřením hovořilo o videozáznamech jako pouhých pomůckách pro pořízení zápisu, jež jsou poté skartovány. "Toto nedopatření spočívá v tom, že došlo v rámci odůvodnění k záměně úpravy obsažené v Jednacím řádu Zastupitelstva (...) s jednacím řádem Rady," konstatoval Trnka, ale zdůraznil, že "na ostatní části výše uvedeného rozhodnutí nesprávně uvedené věty nemají žádný dopad, výrok rozhodnutí o odmítnutí žádosti zůstává beze změny."

To je pozoruhodné, poněvadž "skartační argument" zdůvodňoval, proč dokumenty nelze vydat. Když se ukázalo, že existují, mají na ně oprávněné osoby nárok i bez anonymizace. Ta je nicméně stále uváděna jako nutný předpoklad pro zpřístupnění záznamů žadatelům: "není v technických možnostech úřadu" poskytnout kopii obrazového nebo zvukového záznamu v podobě, která by vyhovovala požadavkům na ochranu osobních údajů, říká Magistrát.

A nám nezbývá než se ptát: četl vůbec někdo ze zodpovědných úředníků příslušné stanovisko ÚOOÚ? A čekat, jak dopadne další odvolání.


TZ: Magistrát hlásá otevřenost, ale nadále porušuje zákon
Magistrát proklamuje opětovné zveřejnění videí z jednání Zastupitelstva. Patrně tak reagoval na zveřejnění staženého videoarchivu na serveru Pirateleaks.[1] Když ale občané požádali o zpřístupnění těchto zánznamů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebylo jim ze strany magistrátu vyhověno. Přetrvává tak rozpor mezi tím, co pražská samospráva dělá, a tím, co prohlašuje.

Je samozřejmě potěšující, že videa mají být opět přístupná, nicméně zatím se ukázalo, že pokušení dokumenty znepřístupnit navždy je velké:

„Po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a  zvukový záznam z jednání Zastupitelstva skartován.“ Touto odpovědí přitom ing. Martin Trnka, ředitel pražského magistrátu, dokázal, že nezná archivní zákon. Tento totiž v  § 2 uvádí: „Pro účely tohoto zákona se rozumí dokumentem každý písemný,  obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě  analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce,“ přičemž takový  dokument musí být označen spisovými a skartačními znaky a skartačními  lhůtami podle spisového a skartačního plánu (§ 65 ArchZ) a vyřazen smí  být pouze ve skartačním řízení. To probíhá v kalendářním roce  následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu (§ 8/1 ArchZ). Z toho vyplývá, že záznamy musí být uchovávány a prostřednictvím  informačních žádostí poskytovány občanům. 

Poté, co byla věc zveřejněna, sice přišlo od ředitele Trnky dementi vysvětlující, že skartace se děje pouze podle Jednacího řádu Rady hl. m. Prahy a záznamy Zastupitelstev podléhají jinému řádu. Nic se ale nezměnilo na skutečnosti, že žádost o informace, jejímž předmětem byla videa, zůstala zamítnutá. Povinný subjekt poskytne dle ředitele Trnky kopie pouze „je-li to v jeho technických možnostech; což v současné době v podobě, která by vyhovovala zejména požadavkům na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není možné."
Přitom poskytnutí jedné osobě znamená zpřístupnění, nikoli zveřejnění., Takže  se ze strany magistrátu opět jedná o protizákonný postup.
Proti  zamítnutí žádosti o poskytnutí videí [2 o se žadatel, člen Pirátské strany, odvolal V odvolání  úřadu vysvětlil jeho pochybení a nyní  čeká na jeho vyjádření

V prohlášení magistrátu z 9.11. [3] jsou občané žádáni o trpělivost. Videa mají být zveřejňována se zpožděním. Bezprostřední zveřejňování videí se však nedělo ani v minulosti. Často se naopak stávalo, že oproti jednacímu řádu byla videa zveřejňována až s dvoutýdenním zpožděním. 

Pražské fórum se domnívá, že by celé situaci velmi pomohlo, kdyby magistrát zveřejnil seznam praktických požadavků, které na úpravu videí ÚOOÚ klade. Dokud nebudou známé a dokud nebude stanoven termín, kdy se s uveřejňováním upravených videí započne, bude těžké věřit tomu, že archiv videozáznamů bude skutečně obnoven v plném rozsahu. Pražské fórum také ještě dnes podá žádost o seznam požadavků ÚOOÚ, který obdržel magistrát.

Zdůrazňujeme, že občané zveřejňování určitě ocení, zvláště když se s navracením upravených videozáznamů na webové stránky začne od nejnovějších nahrávek. Podstatné však je, aby nebyly opomenuty žádné záznamy, ani ty z let 2002–2006, a aby při upravování nedošlo k vystříhání žádných pasáží, pouze k vypípání vybraných osobních údajů. 

[1] Odkaz na videa ze zasedání Zastupitelstva na serveru Pirate Leaks:
nebo na stránkách Pražského fóra, spolu s dalšími TZ a informacemi k tématu:

[2] Odpověď na infožádost - http://dl.dropbox.com/u/558105/106.zip

[3] Odkaz na tiskové prohlášení magistrátu z 9.11.:
Videa ze zasedání Zastupitelstva Prahy jsou stále na webu. Magistrát o tom neví.

Doplnění k TZ
:

Členky sdružení Pražské fórum Alena Rybníčková a Kristýna Opletalová se domnívají, že:
 
Stažení videí chrání zastupitele a ne občany. Představa, že záznam veřejně přístupného zasedání bude někdo tajit, nám přijde absurdní. 
 
Spíše nám připadá, že je bráněno občanům, aby měli možnost sledovat prazvláštní a opakované praktiky při hlasování a spoustu dalších podivných okolností při zasedání, které se ze stenozáznamu nedají vyčíst. Především se ale domníváme, že občané jsou ti poslední, komu by uveřejňování videí vadilo. Vždyť se přeci na zasedání chodí vyjadřovat proto, aby jejich výstup a komentář zazněl a byl zaznamenán. Celá logika věci je překroucená a postavená na hlavu.
Na zasedání ZHMP dochází k mnoha ostudným okamžikům (dobíhání zastupitelů z bufetu, manipulování s výsledky hlasování atd.). Zastupitelé zřejmě nechtějí, aby o nich občané věděli. S takovým postupem nesouhlasíme. 
 
Další postup ohledně videí: obnovit zveřejňování; využívat tento unikátní archivní materiál pro další krátké spoty, zveřejňovat nové záznamy dokud to Praha nezačne dělat sama. 
 
Pražské fórum vyzývá magistrát, aby dodržel svůj slib a slib daný primátorem Bohuslavem Svobodou: videa uschoval, a ve chvíli, kdy bude možnost je zveřejnit, tak neprodleně učinil v plném rozsahu. Tím je myšleno necenzurované zveřejnení veškerých natočených videí, a to včetně videí z volebního období 2002 - 2006, a to tak, aby obsahem kopírovaly stenozáznamy ze zasedání Zastupitelstva.


TZ:
Videa ze zasedání Zastupitelstva Prahy jsou stále na webu. Magistrát o tom neví.

Magistrátem „odstraněné“ videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva jsou stále na webu Prahy k nalezení.  Na žádost o vydání videozáznamů přitom magistrát odpovídá, že je nemá, a oproti předchozím slibům o opětovné zveřejnění naznačuje, že došlo k jejich skartaci. Pražské fórum požádalo Pirátskou stranu o spolupráci při jejich zálohování a umístění do veřejného virtuálního prostoru. 

Před dvěma týdny požádal magistrát hlavního města Prahy o stanovisko ÚOOÚ (Úřadu pro ochranu osobních údajů) k uveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Na pouhé doporučení tiskové mluvčí ÚOOÚ byla videa během několika hodin ze stránek magistrátu odstraněna. Proti tomuto kroku se postavilo několik celostátních a pražských iniciativ, mezi nimi i Pražské fórum. [1]

Mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková dne 25.10.2011 uvedla, že „Zákon rozlišuje mezi zveřejněním a zpřístupněním. Záznamy nelze vystavit veřejně pro neomezený počet osob. Je ale možné zpřístupnit je oprávněným osobám, například občanům.“ Pirátská strana si o vydání záznamů (které byly ještě minulý týden volně na webu) oficiálně přes datovou schránku zažádala. Magistrát je ovšem vydat odmítl. [2]

„Magistrát hlavního města Prahy pořizuje obrazové a zvukové záznamy z jednání  Zastupitelstva pouze jako pomůcku pro pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů Zastupitelstva, schválený pořad jednání Zastupitelstva, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení; tento zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. Po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva skartován.“ odepsal 7.11.2011 na zmíněnou žádost ředitel pražského magistrátu Ing.Martin Trnka.

Pan Trnka ovšem sám sobě odporuje, protože ještě  3.11. v tiskové zprávě magistrátu tvrdil: „Jakmile bude mít magistrát kladné stanovisko nebo manuál k tomu, za jakých podmínek lze videa zveřejňovat, popřípadě upravovat tak, aby mohla být zveřejněna, jsme okamžitě připraveni tak učinit. A to i se zpětnou platností.“ [3]

Pražské fórum zjistilo, že skutečnost je ještě jiná. Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva nejméně od roku 2006 nejenže existují, ale jsou stále dostupné na webu Prahy. [4]

„Z reakce magistrátu na žádost o vydání videí vyplývá, že cílem stažení videí z webu nebyla ochrana osobních údajů občanů, ale snaha videa jednoduše smazat.ÚOOÚ vedený bývalým primátorem hlavního města  a občanským demokratem Igorem Němcem může být sotva nezávislou  institucí. Doporučení týkající se zveřejňování videí stejně jako některá  předchozí rozhodnutí tohoto úřadu napovídá, že může existovat propojení  institucí s vekými pravomocemi a politické moci “ konstatuje členka sdružení Pražské fórum Kristýna Opletalová.

O technickou spolupráci proto Pražské fórum požádalo členy Pirátské strany, která se dlouhodobě zabývá svobodným přístupem k informacím. Výsledkem této spolupráce je to, že záloha videí ze zasedání Zastupitelstva od roku 2006 jsou ode dnešního dne ke shlédnutí na webu Pirateleaks. [5]

„Pirátská strana ráda poskytuje technologické zázemí občanským iniciativám. Záznam zveřejňujeme, aby nemohl ÚOOÚ šikanovat jednotlivce za zveřejnění informací, které mají být dostupné občanům už z principu. Ve sporu s ÚOOÚ už jsme jednou byli a úřad musel  konstatovat, že jsme v právu. Jsme přesvědčeni, že tomu tak je i nyní,“ dodává Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany. 

„Naším cílem je udržet informovanost o dění na radnici alespoň na stávající úrovni. Zároveň vyzýváme magistrát, aby dodržel svůj slib daný primátorem Bohuslavem Svobodou videa uchovat. Pokud videa město nebude zveřejňovat samo, postaráme se o to my,“ doplňuje Alena Rybníčková, členka sdružení Pražské fórum. 

Pražské fórum je občanské sdružení, které dlouhodobě sleduje situaci na pražském magistrátu; přímo na jeho půdě i ve veřejném prostoru. Upozorňuje na špatné hospodaření s penězi a na chyby, kterých se vedení Prahy dopouští. Zároveň komunikuje se zastupiteli a úředníky magistrátu a navrhuje jim dílčí nebo i systémové změny v oblasti informovanosti občanů a jejich možnosti efektivně se účastnit projednávání veřejných záležitostí.

Odkazy:
[1] Pražské fórum - http://www.prazskeforum.cz
[2] Odpověď na infožádost - http://dl.dropbox.com/u/558105/106.zip
[5] Videa na PirateLeaks - http://web.pirateleaks.cz/www/regiony/praha/blog/videa - zatím pouze na interním webu PirateLeaks, na www.pirateleaks.cz v sekci Praha se videa objeví zítra dipoledne


Aktuálně: Videa ze zastupitelstva byla na webu. Město o tom nevědělo.
Literárky: Videa ze zasedání jsou stále na webu. Magistrát o tom neví.
Pražský deník: Praha opět zveřejní záznamyTZ: Pražské iniciativy reagují na zákaz zveřejňování videí ze zasedání ZHMP

V  úterý 25.10. 2011 vydal magistrátní odbor komunikace tiskovou zprávu,  ve které informuje občany, že již dále nebude zveřejňovat záznamy ze  zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy na svém webu.  A zároveň veškeré  uložené záznamy  neprodleně odstranil. Nezbytnost tohoto kroku  zdůvodňuje magistrát „rozhodnutím“ ÚOOÚ. 
 
Co  to znamená pro občany? Prakticky ztrácejí možnost dozvědět se, jak  jednání zastupitelstva probíhala. Ta totiž probíhají v době, kdy bývá  většina Pražanů v práci. Takže pokud by se ho chtěli zúčastnit, museli  by si vzít dovolenou. Komplikaci to však představuje i pro zástupce  veřejnosti a novináře, kteří jednání přítomní byli. Audiovizuální záznam  totiž umožňuje vyjasnit si díky opětovnému zhlédnutí průběh složitých  jednání.

 
Podívejme  se ale na toto „rozhodnutí“ podrobněji. Zaprvé nejde o závazné  rozhodnutí úřadu, který by jednal na základě podnětu konkrétního  stěžovatele. Jedná se o sdělení ředitele odboru pro styk s veřejností,  jež si magistrát sám vyžádal. A nepíše se v něm, že by zveřejňování  záznamu bylo za všech okolností nepřípustné (tak jako není nepřípustný  přímý přenos). Co ÚOOÚ pokládá na nepřípustné je, aby osobní údaje  občanů přítomných na jednání zastupitelstva byly zveřejňovány na  internetu. Ve svém sdělení ÚOOÚ dále konstatuje, že anonymizování  osobních údajů v audiovizuálních záznamek považuje za nereálné. Jak ale  ukazuje příklad Karlových Varů, kde obdobný problém řešili před  nedávnem, možné to je. Město se rozhodlo záznamy znovu zveřejnit a pouze "vypípalo" místa, kde zazněly osobní údaje občanů

Proto  je zarážející, jak rychle a ochotně se hl. m. Praha stanovisku ÚOOÚ  podřídilo. Ze dne na den zmizely veškeré záznamy jednání zastupitelstva."Představitelé  současné radnice před volbami deklarovali záměr učinit pražskou  komunální politiku transparentnější a přístupnější občanům. Stažení  videí je s tím v naprostém rozporu", připomíná Kristýna  Opletalová z Inventury demokracie. 
 
„Rychlost, s níž magistrát odstranil veškeré audiovizuální záznamy ze svých  webových stránek, ostře kontrastuje s mnohaměsíčním martýriem, které  museli zástupci občanské veřejnosti podstoupit, než je jim podařilo  prosadit, aby některé informace o činnosti volených orgánů města  zveřejňovány byly. Příkladem mohou být informace o tom, jak hlasovali  jednotliví zastupitelé o konkrétních návrzích,“ dodává Martin Veselý z  iniciativy PragueWatch. 
 
„Pokud chce mít magistrát důvěru občanů, měl se co nejdříve zachovat podle vzoru města Karlovy Vary. Doufáme, že se tak narozdíl od programu CES (Centrální evidence smluv) stane co nejdříve, bez zbytečných průtahů. Magistrát s velkou slávou oznámil transparentní zveřejňování smluv, ale v praxi projekt pokulhává - právě z důvodu, že je prý velice obtížné vymazávat osobní údaje. Takže se i nadále většiny těch zajímavých smluv dohledat nelze.“, uzavírá Alena Rybníčková z iniciativy Pražské fórum.  

Z  výše uvedených důvodů podalo Pražské fórum žádost o vydání všech  smazaných záznamů z jednání ZHMP na základě zákona o svobodném přístupu k  informacím. 


Nesouhlas s postupem Magistrátu hl. m. Prahy ve věci zveřejňovávní videí ze zasedání ZHMP vyjadřují tyto organizace:

Pražské fórum
PragueWatch