Projekty‎ > ‎Opencard‎ > ‎

13. schůze Opencard aneb co vzrušuje vyšetřovatele

Výslech plk. Němce


Diví se, že je bývalý vyšetřovatel kauzy Opencard Ondráček člen komise. Schwarz mu vysvětluje, že je demokraticky zvolený a ani není výslechů svých bývalých kolegů přítomen.

/Překvapivě nemá ani ostravský přízvuk, přitom bylo několikrát zmiňováno, že přepisoval kolegům dokumentaci, aby v ní byly výrazy, na které byl ze svého regionu zvyklý.../


Koncem roku 2009 jsem byl zástupcem vedoucího odboru ÚOKFK.

Vedoucím odboru byl v té doby plk. Černý, která se věnoval kontrole 1. oddělení, 2. oddělení jsem měl na starosti já.

Někdy na konci roku 2009 mi kpt. Novotný zjistil nějaké informace, které se týkaly podezření v souvislosti s kartou Pražana. Pokud se nemýlím, někdy koncem roku doputovalo na útvar trestní oznámení paní Ryšlinkové.


Ke kauze se přistupovalo naprosto standardně.

Začali jsme připravovat záznam o zahájení úkony trestní řízení. V tu dobu začal na kauze pracovat pplk. Ondráček, který byl pracovníkem 2. oddělení.

Ještě před Vánoci jsme zahájili záznamy o zahájení trestního řízení a kontaktoval jsem Městské státní zastupitelství (MSZ) s tím, že jsou připraveny a zda chtějí věc ještě před zahájením úkonu konzultovat.

Komunikoval jsem s paní Máchovou.

Dohodli jsme se na první pracovní den po Vánocích.

Na schůzku jsem přines záznam o zahájení úkonů v trestním řízení, který jsme zpracovali. Byl relativně obecný a dle mého názoru nepokrýval celou řadu trestných činů, které mohly být spáchány (přijetí úplatku, uplácení úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku, pletichy…).

Schwarz: Spadala ta věc podle vás do gesce MSZ?

Němec: Ano.

Na schůzce sjem byl já a paní Máchová. Přečetla si záznam o trestním řízení a vyjádřila podivení nad tím, že věc chceme už teď zahajovat, a zejména nad výčtem trestních činů, které byly připravované.

To jednání pro mne bylo poměrně překvapivé, snažil jsem se vysvětlit, že bez zahájení úkonů 
trestního řízení nejsme schopni v této věci jakkoliv efektivně konat, neboť nezbytné je např. vyžádat informace z bank apod, což není jinak možné.

Schwarz: Osobně jste jí to zdůraznil?

Němec: Ano. Jednání trvalo téměř hodinu. Neexistoval důvod, proč by úkony trestního řízení nemohly být zahájeny. Řekl jsem, ať si vezme úřední záznam, že ho projdeme, abychom skutkově a kvalifikačně vymezili jednání pro záznam.

Takže si vzala záznam a konstatovala, že některé činy jsou pouze domněnkami policejního orgánu, např. přijetí úplatku a podplácení.

Na to jsem argumentoval, proč ne, že to dělají úředníci, a argumentoval jsem informacemi z operačního šetření a trestního oznámení paní Ryšlinkové.


Schwarz: Pochopili jste, co bylo obsahem trestního oznámení? Nechtěl jsem vás urazit - některá trestní oznámení jsou nesrozumitelná.


Němec: Ano, pochopil. Jestli jste ho viděl, je zcela jasné.

Cílem jednání z mé strany bylo zahájit úkony trestního řízení. Není podstatná kvalifikace, ale totožnost skutku. Po hodině škrtání a transformování jsme došli k nějaké verzi, která byla dle paní Máchové akceptovatelná, poté jsme se vrátili.

Záznam jsme upravili podle poznámek paní Máchové a poslali.

Pak nás překvapilo,když v krátké době po odeslání byl státní zastupitelství zrušen, neboť přesně odpovídal požadavkům státní zástupkyně. Náš původní záznam mi přišel lepší: zahrnoval více teoretických skutků, ke kterým mohlo dojít.

Důležitá ale byla možnost zahájení trestního řízení.


Schwarz: Takže neovlivňovalo to, kdo to dozoruje?

Němec: Nene. Tím se omezilo pole působnosti pouze na §158/1,2 trestního řádu a zákona o policii.

Takhle to běželo někdy do února.

Na tom pracoval Ondráček, Novotný, Lavička.

Koncem února jsem byl na lyžích v Německu a volal mi pan Ondráček, že mu právě volala paní Herzegová, městská státní zástupkyně.


Schwarz: Nespletl jste se - Herzegová?


Němec: Ano. S tím, že na něj poměrně vzrušeně hovořila…


Schwarz: /k zapisovatelce/ ...ale myslí jinak vzrušený!


Němec: … s tím, že chce do 12h na MSZ doručit záznam o zahájení trestního řízení, což bylo velice překvapivé. Pan Ondráček záznam doručil.

Rozběhlo se standardní vyšetřování...


Korte: Záznam byl tedy schválen?


Němec: Nebyl zrušen. Schválit ho nikdo nemusí, MSZ ho může zrušit. Oba záznamy jsou ve spisu a lze je porovnat.

Myslím že v březnu za mnou přišel pan Ondráček s tím, že mi oznámil, že zítra bude probíhat prohlídka MHMP, a že už kontaktoval kriminalistický ústav a SPJ (stálá pořádková jednotka) a vyžádal si spolupráci. Byl jsem velice překvapen, neboť je zcela nepřípustné, že by řadový policitsa bez vědomí nadřízeného plánoval prohlídku a organizoval jiné útvary. Ptal jsem se pana Černého jestli o tom ví. Nevěděl a nařídil svolat všechny policisty, kteří na Opencard pracují k němu do kanceláře na poradu.

Porada se konala druhý den ráno. Byl jsem tam já, pan Černý, Novotný, Ondráček, Lavička.

Při takové akci se vždy zpracovává plán realizace, aby všichni policisté byli poučení co a kam, kde a proč, a zodpovědný je vedoucí realizace.

Štětina: To bylo za vedení útvaru Vrba, Tomica, Krůl?

Němec: Ano. Na této schůzce pan Lavička sdělil, že má interní informace týkající se dat na počítačích, které by mohly mít zásadní vliv na prošetření kauzy. Osoba, kterou nejmenoval, nám označí počítače, které máme zajistit. Na jednom z nich budou důležité informace. Pan Černý se zeptal, jestli hrozi nebezpěčí z prodlení a pan Lavička řekl, že nikoliv, stejně jako ostatní.

Z toho důvodu pan Černý rozhodl, že se tato partyzánsky připravená akce pana Ondráčka nebude konat další den, ale bude standardně připravená.

Když jsem se seznámil s příkazem, který sestavil pan Ondráček, tak byl natolik procesně vadný, že by podle něj nešla dělat prohlídka.

Aby to neskončilo jako v ČT, kdy zakuklenci se samopaly přelézají okny.


/Dorazil Marek Benda. Má suchý deštník, i když prší, a vrhnul se na noviny v tabletu./


Pan Ondráček neměl zásadnější problémy se změnou postupu, chtěl nám jen ušetřit práci, bavil se o tom i s paní Máchovou.

Vedoucím realizace jsem byl já, měl jsem vydaný příkaz, dorazili jsme na MHMP, já s panem Ondráčkem jsem šel za tajemníkem panem Trnkou, on si ho přečetl a přislíbil, že nám samozřejmě vyjde vstříc a co budeme chtít nám vydá.

Pak jsme zašli do patra odboru IT a začala prohlídka kanceláří.

V průběhu prohlídky bylo zjištěno, že došlo z některých počítačů k zazálohování dat někam na server. My jsme k tomu vyslechli pracovníka, který zálohu dat prováděl, ten určil kde data jsou a my je vytáhli.

Prohlídka trvala relativně dlouho. Pak probíhalo prověřování. Po 2-3 měsících jsme zjistil, že prověřování ze strany pana Ondráčka neprobíhá tak, jak by mělo - tedy nikam nevede - tak jsem rozhodl, že do kauzy přidělím pana pplk. Rakaše, který měl s vyšetřováním takto vedených kauz bohaté zkušenosti.

Pan Ondráček několikrát sděloval, že hospodářské kriminalistice moc nerozumí a požadoval, aby mu s tím někdo pomohl.

Schwarz: Nepožadoval, aby mu s tím někdo pomohl, protože je toho hodně?

Němec: Ano, ale tolik práce má každý vyšetřovatel. Je policistou v platové třídě 9 a očekává se odpovídající výkon a pokud něčemu nerozumí, nastudovat si to.


Schwarz: byl hlavní vyšetřovatel?


Němec: Ano, ale s ohledem na ješitnost pana Ondráčka jsem to tak neprezentoval.

Vedoucím pracovní skupiny na kauze Opencard jsem byl já, trval jsem na tom, abych na jednání s městskou státní zástupkyní byl přítomen já, rozhodnutí o konkteréních úkonech jsem dělal já.

Formální postavení všech členů Opencard bylo stejné, koncepčnější úkony jsem přiděloval panu Rakašovi, který je byl schopen narozdíl od pana Ondráčka zvládnout.

2x týdně se konaly porady, z nich jsem si dělal záznamy a na další poradě jsem kontroloval jejich plnění a rozděloval úkoly další.

Ve spolupráci s panem Rakašem jsme připravili celkový plán, jak zpracovávat kauzu 
Opencard, časem byly panu O dávány menší úkony.

Bylo vydáno usnesení o zahájení trestního řízení na pana Krause, které bylo velmi dobré, ale bylo zrušeno dozorovou SZ Máchovou.

Na konci roku 2010 pan Ondráček odešel na odbor metodiky a následně si nás s Černým zavolal pan Vrba. Měli jsme vysvětlit způsob vyšetřování kauzy 
Opencard, protože pan Ondráček sdělil, že se vyšetřování dělá špatně.


Schwarz: V jakém směru?


Němec: To je otázka na pana Ondráčka. byl tam pan Tomica, Vrba, Ondráček, já a pan Černý. Pan Ondráček začal mlžit a vykřikovat nějaké věci. Nebyl schopen specifikovat žádné výhrady vůči vedení, pan ředitel mu potom řekl, ať odejde.

Např. říkal: dovolte mi říct poslední slovo odsouzeného a podobně. Říkal že je potřeba jít po velkých rybách. A co je teda špatně? To pan Ondráček nebyl schopen říct.

Pan ředitel Vrba chtěl po nás, jakým způsobem vedeme vyšetřování, jakým způsobem probíhá spolupráce s Městským státním zastupitelstvím (MSZ) apod.

Kauza opencard totiž není jedna veřejná zakázka, ale celá řada veřejných zakázek a dějů, které se odehrály v průběhu několika let.


Schwarz: Takže vy jste věděli, že je tu víc veřejných zakázek? Tak jste pojali vyšetřování?


Němec: Jistě. Byla tu celá řada zakázek, které spolu souvisely, snažili jsme se nalézt i nějaký jednotící prvek, pokud bychom zajistili osoby, které by tento řetězec ovlivnily, ale to se kromě mediální teze, že za věcí stojí pan Bém, nepodařilo.


Adámek: Byl z toho nějaký záznam?

Schwarz: Myslí jak jste pranýřovali Ondráčka.


Němec: Ohrazuju se proti pranýřování.


Schwarz: Uvědomte si, s kým mluvíte. Já jsem položil na mikrofon otázku pranýřovali - tak odpovězte.

/Schwarz opouští roli bodrého hocha a je fakt přísnej./


Němec: Nevím, jestli pan ředitel z uvedené porady sepisoval záznam, my si žádný záznam nedělali (já a Černý).

Schwarz: Podle závazného pokynu 179 se z každé porady musí dělat záznam.

Němec: Ale ten musí dělat ten, kdo poradu vede. Já žádný záznam neviděl a nepodepisoval.

Na jaře 2011 skončil pan Vrba, nahradil ho Martinec. Pak byl publikován nějaký rozhovor s panem Martincem, který se měl týkat “nějakých manipulací” prohlídky MHMP. Poté jsme mu vysvětlili okolnosti prohlídky, s tím, že GIBS nezjistil žádné pochybení.


/Adámek obrátil dlaně vzhůru a dlouze je zkoumá. Hledá čáru života?/


V září 2011 jsem se chystal na 3 měsíční stáž u FBI a předal jsem vedení pracovní skupiny Opencard plk. Holubovi, novému vedoucímu 2. oddělení. Podle mého názoru pracovní skupina fungovala a vykazovala dobré výsledky.


Schwarz: A proč už nesloužíte? Když někoho vyšlo na stáž a odejde, tak je to ekonomicky špatně - nebo se něco děje.


Němec: Děje se to, že s příchodem nového ředitele pana Komárka byla snaha na odchod mne a pana Černého od policie. K tomu jsem se vyjádřil ve své žádosti o propuštění. Byl to bezprecedentní tlak, udělování negativních událostí, např. 2 roky staré. Ke všem jsem se vyjádřil…


Schwarz: Myslíte si, že pan Komárek byl jeden z těch, kteří donutí právníka po stáži k odchodu do civilu?


Němec: Ano. Pan Černý odešel měsíc po mně.


Schwarz: Ten váš celý útvar je zajímavý personálními změnami…


Němec: Je to zajímavé. Já tam byl skoro 6 let na vedoucí funkci, myslím si, že výsledky za působení mého a pana Černého byly dobré. Nenechali jsme se manipulovat, příkladem je kauza Opencard.


Schwarz: A když se ozval Ondráček a choval se stejně jako vy, tak se vám to nelíbí?


Němec: Já mám připravenou konstruktivní kritiku.


Schwarz: Existoval plán vyšetřování? Kontroloval jste jej?


Němec: Ano, nejen plán, al i faktický postup na spise, jednotlivé úkony...


Schwarz: říká vám něco program Analyst?


Němec: Je to počítačový program, sloužící k propojování subjektů na základě vzájemných vazeb, na základě vložených dat.


Schwarz: V kauze Opencard - bylo něco takového?


Němec: Nevím.


Schwarz: Prováděl jste se svými podřízenými služební hodnocení?


Němec: Ano.


Korte: Bylo obvyklou praxí předběžně konzultovat záznam o zahájení trestního řízení?


Němec: Ano.


Korte: V jaké postavení vůči paní Máchové byla paní Herzegová?


Němec: Byla to nadřízená paní Máchové.


Korte: Je obvyklou praxí, že si nadřízený městské státní zástupkyně vyžádá záznam?


Němec: Není, ale stalo se mi to v minulosti.

Korte: Ohledně domovní prohlídky: říkal jste, že příkaz nesplňoval zákonné náležitosti. Mohl byste je specifikovat?


Němec: Je to už několik let, pokud si vzpomínám, nebylo specifikování kdo prohlídku provede, kdy a místo provedení prohlídky.


Korte: Trestní oznámení Ryšlinkové bylo poměrně komplexní, proč bylo rozděleno na dílčí kauzy?


Němec: Vyšetřovaní jako takové nebylo rozdělené. V rámci trestního oznámení byla pospána celá řada skutků, my je prověřovali a když jsme dospěli k názoru, že některý uvedený skutek není trestný čin, tak jsme ho odložili. Kdybychom měli důkazy, že za případem stála jedna osoba, řešili bychom to jako jeden případ.


Korte: Kde teď pracujete?


Němec: Advokátní koncipient v kanceláři Buďveselová.


Korte: Kde?


Němec: Buďveselová. Kterou jsem si vybral podle názvu. /Směje se./


Štětina: Myslíte si, že trestní oznámení paní Ryšlinkové bylo po stránce věcné a odborné zpracováno správně?


Němec: Na trestní oznámení nelze klást žádné nároky, důležité je, zda je zřejmé, co je jeho obsahem. To v případě trestního oznámení paní Ryšlinkové bylo.


Štětina: Nemáte pocit, že rozdělení trestního oznámení na řadu případů nemohlo být účelové, aby došlo k promlčení některých činů? Nebyl v tom zlý úmysl?


Němec: Kategoricky ne. K tomu ani hmotně-právně dojít nemohlo, jedná se pořád o jeden skutek, i kdyby byl formálně rozdělen na více skutků, jejichž část je promlčena. Je to pokračující trestní čin.


Gabal: Vy jste koncipient, že jo?


Němec: Proč?


Gabal: Je to vidět.


Štětina: Myslíte si, že mohl vnitřní předpis 121 / 2009 pana Vrby negativně ovlivnit průběh šetření? Proběhlo to i médii.


Němec: Jsem přesvědčen že ne.


Benda: U příkazu prostor MHMP došlo ze strany nadřízených ke svévolné změně prohlídky, vykonávajícím policistům nesdělené? Mohlo k tomu dojít, víte o tom něco?


Němec: Jednání ohledně prohlídky jsem popsal výše. Rozhodně se nejednalo o svévolný zásah, ale racionální vyhodnocení připravené prohlídky ze strany, kdy řadový policista nebyl oprávněn k této akci.

Co se týká změny data, to se dělá naprosto standardně s ohledem na to, že příkaz se vydává dopředu a pokud by prohlídka byla nařízena na konkrétní den a nebylo by možné ji vykonat, je třeba vydat nový příkaz k prohlídce.


Benda: Pan Ondráček vypověděl, že o této změně termínu si nebyl vědom, že to bylo učiněno za jeho zády. Myslíte, že je to možné?


Němec: Pokud toto uvedl pan Ondráček, tak lže. Na poradě byl a aktivně se projevoval, rovněž se účastnil samotné prohlídky, ke které byla den předtím daná instruktáž, takže nemohla být dělaná za jeho zády. Fakticky jsem věci dělal já, ale jsem si jist, že ohledně prohlídky jsem s panem Ondráčkem denně komunikoval.


Benda: Věděl jste, kdo byl osobou v prostředí MHMP?


Němec: Nevím, ani jsem se o to nezajímal, nebylo to podstatné. Dozvěděl jsem se to z médií. Nikdo z oprávněných osob s ním neřešil jakoukoliv beztrestnost za spolupráci s policií. spolupracující svěděk neexistuje - jen spolupracující obviněný. Tyto mediální teze jsou jen obhajobou pana Chytila.


Gabal: Takže jste neměl informaci o tom, že by vyšetřovatel obdržel důležité informace o uložení důležitého materiálu?


Němec: My jsme měli informaci, že na odboru IT mají být uloženy informace důležité pro trestní řízení.


Gabal: Myslíte si, že když jsem já měl informaci o tom, že došlo k předání těchto informací polici a vy jste to odložili o dva týdny - mohlo dojít k vyzrazení?


Němec: Prohlídka rozhodně nebyla odložena o 2 týdny, jednalo se myslím o 6 dní včetně víkendu. O prohlídce a její přípravě věděl úzký okruh lidí, Kote kterým jsem měl důvěru, nebyl tedy žádný strach z úniku informací. Žádná data se neztratila. Podle mého názoru k takovému úniku nedošlo. Co se týká zálohy na serverech, byla zajištěna při prohlídce.


Schwarz: Víte o tom, že v rámci prohlídky MHMP byla smazána nějaká data?


Němec: Ne, o tom nevím. Na místě byli přítomni specialisté z našeho i IT útvaru. Zjistili jsme, že některá data nejsou uložena tam, kde být měla. výslechem na místě jsme zjistili, kde data jsou, a zajistili je.


Schwarz: Kdyby nebyla osoba v prostředí, provedli byste prohlídku MHMP?


Němec: Na to nejsem schopný odpovědět - rozhodně by neproběhla ve stejném čase a rozsahu. Takhle byla zacílená na konkrétní počítače.


Schwarz: Tato osoba zásadně ovlivnila taktiku provedení prohlídky MHMP?


Němec: Taktiku provedení prohlídky ve vztahu k času a místě ovlivnila. je třeba zeptat se pana Lávičky v jakém rozsahu.


Gabal: Součástí byla i prohlídka kanceláře primátora - přesto jste se nebál vyzrazení při odložení prohlídky?


Němec: To, že prohlídka kanceláře primátora měla být součástí prohlídky slyším dnes prvně. Nevím ani, z jakého důvodu by měla být konána. Pro konání prohlídek jsou potřeba zákonné důvody.


Schwarz: Jak vypadala reakce při předání příkazu k prohlídce MHMP panu Trnkovi?


Němec: Reakce pana trnky byla standardní. Vzhledem k tomu, že se o Opencard psalo v novinách…


Schwarz: … tak to čekal?


Němec: To ne. Nebyl v šoku.


Gabal: Máte vysvětlení pro změnu jednání státní zástupkyně?


Němec: Ne, nemám.


Gabal: V rámci trestního oznámení Ryšlinkové III - Dlouho plánovaný podvod byl byznys plán nedosažitelnou fikcí. Vyšetřovali jste toto jednání?


Němec: Ano. Pro podvod nebyly zahájeny úkony trestního řízení, ale to nebrání tomu, že po zjištění podvodného jednání to bylo takto kvalifikováno.


Gabal: Zahájili jste někdy úkony v trestním řízení pro podvodné jednání?


Němec: Ne.


Adámek: Odkud si myslíte, že pan Martinec usoudil, že v kauze Opencard došlo k podvodu?


Němec: Myslím, že tyto informace mu sdělil pan Ondráček, ale to je na pana Martince.


Schwarz: Proč myslíte, že podala paní Ryšlinková trestní oznámení?


Němec: S paní Ryšlinkovou jsem nikdy nemluvil, předpokládám, že se dozvěděla skutečnosti, na základě nichž cítila potřebu podat trestní oznámení.


Schwarz: Myslíte si, že jste prověřili všechny popsané skutky v trestním oznámení?


Němec: Prověření s konečnou tečkou? Pokud vím, stále to běží.


Schwarz: U kterých jste byl zproštěn mlčenlivosti.


Němec: Myslím, že ano.


Schwarz: Jak si tedy vysvětlíte, že zahájení úkonů v trestním řízení chybí popis skutku podvodu?


Němec: Já si nepamatuji, jaké všechny popisy skutku bylo ve zrušeném zahájení trestního řízení z ledna (který ani nebyl vydán), a na základě komunikace s městskou státní zástupkyní toto nebylo vypuštěno. Z hlediska procesního je to nepodstatná věc. Podstatné je, že je popsané nějaké jednání, na základě kterého se dělá prověřování, a na základě toho se dá začít stíhat.
Výslech Jana Urbana


V prosinci 2009 se na mě obrátila paní Ryšlinková a seznámila mě s informacemi ohledně kauzy Opencard. Po několik dnech se na mě obrátil bratr Ing. Chytila a požádal mě - velmi tajemně - o schůzku u JUDr. Kalvody.


Schwarz: Proč zrovna na vás?


Urban: Dobrá otázka. Nikdy jsem se neptal. Píšu o korupci, věnuju se tomuto tématu…

Schwarz: … aha.


Urban: Bratr Ing. Chytila znal Jana Kalvodu. Na schůzce byli bratři Chytilové, tam jsem poprvé viděl hodně vyděšeného, takového tajnosnubného člověka. Chtěl pomoct policie s vyšetřováním.

My jsme mu to vymlouvali. Říkali jsme, že si nedokáže představit co riskuje.


Schwarz: Z jakého titulu jste mu to vymlouval?


Urban: Ze zkušenosti. Všichni tu předstírají, že se zákony dodržují. Nechtěl jsem mít na svědomí, že dojde k úhoně. Trval na svém a tvrdil, že věří zákonům.

Nabídl jsem mu, že zprostředkuji předání dokumentace na ÚOKFK - v té době jsem se v jiné kauze seznámil s plk. Václavem Němcem a věřil jsem, že v jeho rukou.

Schwarz: Jak vypadal?

Urban:  Menší, hubenější, sympatický vzhled, mluví soustředěně, k věci…

Schwarz: Věk?

Urban: Pod 40. Schopný. Odešel z protikorupční policie a funguje někde na Ostravsku.

Probírali jsme ještě možnosti ochrany soukromí Ing. Chytila. Řekl jsem, že to musí být podmínka.

Pak jsme si zařídili drop box na seznamu. Předal mi spostu dokumentace, částečné pavouky firem, které spolupracovaly, a velmi brzy ten klíčový dokument - kdy je projekt karty Pražana psán na počítači Haguessu.

Domluvil jsem si schůzku s plk. Němcem k předání dokumentů.

Schůzka proběhla ve 2. polovině ledna 2010. To byl jediný policista, se kterým jsem v té době spolupracoval.

Předal jsem mu tašku dokumentů a nějaké diskety. Pak byla domluvena důvěrná schůzka s určeným vyšetřovatelem. Kancelář Jana Kalvody má několik vchodů a účastníci přicházeli v různý čas. Přítomná byla Ing. Ryšlinková, advokát Jan Kalvoda, policejní vyšetřovatel - jméno už si nevzpomínám - Ing. Chytil a já.


První téma byla ochrana identity. Vyšetřovatel to plně chápal, řekl, že je to otázka nadřízených, ale že bude postupovat s plnou opatrností a sám navrhl velmi komplikovanou gmailovou adresu, která by sloužila ke komunikaci.


Nepadl zde explicitní slib ochrany svědka, ale naprosto jasná shoda a závazek identitu Ing. Chytila chránit.

Po skončení schůzky jsem považoval svojí roli za skončenou.

Pak jsem byl v šoku, když jsem se dozvěděl, jaká byla trestní kvalifikace, kdo to vyšetřuje a kdo rozhoduje.


Schwarz: Proč?

Urban: Protože pan Rakaš a státní zástupkyně dělají nekorektní spojení na politickou objednávku už dlouhou dobu.

Schwarz: Na jméno si nevzpomenete?

Urban: … Máchová!


Korte: Říká vám něco jméno Lávička?


Urban: Ano, to je policista, který byl na jednání v kanceláři.


Korte: Jste přesvědčen, že dodržel svůj slib a neprozradil identitu pana Chytila?


Urban: Nemám důkazy, ale mohu zodpovědně říct, že policií bylo toto jméno komunikováno směrem k SZ.


Korte: Znal Němec Chytila?


Urban: Ano, se zpožděním.


Benda: S jak velkým zpožděním?


Urban: Muselo k tomu dojít někdy po schůzce v kanceláři pana Kalvody.


Schwarz: To je pár dní!


Urban: Ano.

Schwarz: Považujete ing. Chytila za klíčovou osobu v kauze Opencard, bez které by paní Ryšlinková nepodala trestní oznámení?


Urban: Ne, on se přihlásil na základě trestního oznámení a chtěl podpořit znalecké posudky, které byly součástí trestního oznámení. Na první schůzce říkal, že se dá trestní oznámení o řadu materiálů doplnit.


Benda: Kdy došlo k vyzrazení pana Chytila jako spolupracující osoby?

Urban: Ing. Chytil předal podrobné plány umístění počítačů ÚOKFK, pak byla prohlídka MHMP odložená - to ho znervóznělo - a někdy pak byla identita prozrazená.


Benda: Já nechci pana Urbana moc vyslýchat, protože jsme přátelé. Jen, zkuste si vzpomenout - co se dělo kolem prohlídky na MHMP a její realizaci?


Schwarz: Máte nějaké pikantnosti?


Urban: Už jsem se o kauzu nechtěl zajímat, protože jsem vše předal policii, ale pak se vynořil Ing. Chytil a byl opravdu v panice. Začal mi líčit, jak mu kpt. Lávička mění informace, které mu říká, každou chvíli říká něco jiného.

Já jsem zavolal plk. Němce. To bylo poprvé, co jsem ztratil jistotu, že se mi dostává přesných informací, že se stávám součástí nějaký divný hry.

To bylo ve dnech, kdy byla odložená prohlídka MHMP.

Plk. Němec mi dal historku o tom, že jsou na SZ, že to moc neznamená a nesmíne být nervózní. Od té chvíle jsem tam nějaký červíček pochybností měl.


Benda: Z toho vyplývá, že Ing. Chytil měl informaci o konání prohlídky MHMP i o tom, že byla odložena?


Schwarz: Hezká otázka, Marku. Ještě nějakou takovou vymysli.


Urban: Něco proběhlo ve sdělovacích prostředcích a něco se říkalo přímo na MHMP. Provedení prohlídky tam nebylo neznámé. Určitě to nebylo tak, že informace od policie pro něj byla jediným zdrojem.


Korte: Kdy nebo jestli jste definitivně pozbyl důvěry v plk. Němce?


Urban: Nepozbyl jsem. Dal mi najevo, že to bylo vzato z jeho rukou a teď to řídí Rakaš a státní zástupkyně.


Korte: Je vyloučené, že by plk. Němec neznal jméno ing. Chytila a jeho postavení na MHMP?


Urban: Nejpozději po schůzce v kanceláři Jana Kalvody to věděl.


Benda: Jsem rejpal, ale jak se tu identitu Němec mohl dozvědět dřív?


Urban: Nemohl, až po schůzce u Kalvody jí věděl Lávička. Na další schůzce s plk. Němcem jsem mu identitu potvrdil. To se odehrálo před prohlídkou MHMP.


Schwarz: Jak si vysvětlujete sdělení u soudu, že pan Chytil nespolupracoval s policií?


Urban: Podívejte, politická korektnost stranou. Vy jste tu měli atátní zástupkyni, která tohle řekla. A že na to nechala zpracovat posudek od Rakaše. Ten bych hrozně rád viděl. Před soudem zalhala, přestože ten materiál viděla, řekla, že nikdy nespolupracoval s policií. Takže odpovídám - je to v rozporu s fakty.

Já jsem ÚOKFK navrhoval, aby se zabývali minimálně 2 švýcarskými konty,k kterým měli přístup pracovníci MHMP, na kterých byly podle mých informací stamilionové částky. Ty se vztahovaly k projektům IT a Opencard. Podle toho, co vím, k takovému vyšetřování nedošlo.

Ti dva dotyční si nikdy nemohli přijít k takovému majetku ze svých platů na MHMP.


Schwarz: Bojíte se to říct?


Urban: Já jsem o tom psal. Byl to ředitel odborů investic a městského majetku.Schwarz: Komu jste to předal ta čísla kont?


Němcovi. Dokonce jsem i udal informaci kdo je spravuje.


Korte: Nejmenovali se Ďurica a Toman?


Schwarz: Jakže? Pardon, já jsem z venkova.


Urban: Ďurica a Toman. Ano, přesně tak. To jsou umělecké pseudonymy.


Schwarz: Tyhle výslechy už provedli na GIBS. To se musí rozjet znova, a ve velkém stylu…


Comments