Zápis z vyšetřovací komise Opencard - 18.9. aneb “Nikdo z nás nevěřil, že nám to razítko dá.”


zdroj: vlastní

Na komisi se poprvé objevil Marek Benda. Čte si noviny a zívá. Po pěti minutách dopíjí kávu a odchází. Že by se chtěl jenom vyhnout zasedání sněmovny, které je ve stejný čas?


Výslech Zdeňka Ondráčka (člen komise, původně hlavní vyšetřovatel v kauze Opencard).

Ondráček byl zproštěn mlčenlivosti na dobu leden 2010 – prosinec 2011.


K Opencard jsem se dostal těsně před koncem roku 2009. Spis byl od plk. Němce z ÚOKFK, předložen byl dr. Ryšlinkovou /bývalá zastupitelka Magistrátu - pozn. Pražského fóra/. Do té doby nebyly prováděny žádné policejní úkony. Na případu měl spolupracovat kpt. Lavička (za operativu) a kpt. Novotný, na administrativě kpt. Oujezdský. Já jsem měl pozici vyšetřovatele.


Na jednání komise se objevil Bohumil Holubec, přítel státní zástupkyně Máchové. Komise odhlasovala jeho vyloučení z jednání. Marek Benda stále chybí.


Návrh na zahájení trestního řízení zněl na 5 trestných činů. V následujících dnech byl můj nadřízený, nplk. Neměc, na údajném jednání na městském státním zastupitelství v Praze (on to tak prezentoval, ale dr. Máchová pak při osobním rozvovoru řekla, že to tak nebylo). Výsledkem tohoto jednání byla informace, že 2 trestné činy, které opravňovaly policejní orgán použít techniku vypadly.


11.1. jsem vydal jsem záznam o zahájení úkonu s uvedenými 3 trestnými činy, který byl následně doručen na městském státním zastupitelství (MSZ).

13.1. byl tento záznam MSZ zrušen jako nedůvodný a předčasný a vyžádán kompletní spisový materiál.

15.1. jsem předal spisy na MSZ. Je to poměrně nestandardní postup, za celou kariéru se mi to nikdy nestalo.

21.1. mi byl spis z MSZ vrácen, ovšem bez trestního oznámení dr. Ryšlinkové a bez příloh.

5.2. 2010 přišla z MSZ žádost o stav vyšetřování, přestože nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Proto jsem neposkytl požadovanou zprávu obratem, neboť dozor státního zastupitelství začíná po ukončení trestního řízení.

15.2. jsem poslal odpoveď v obecné rovině se zprávou, že věci šetříme a je potřeba konat podle trestního řádu a zahájit trestní řízení.

18.2. mi městská státní zástupkyně volala a byla domluvena schůzka na 22.2. k odstranění nesouladu ve vyšetřovaní. Protože mi události přišly nestandardní, o každé události jsem sepisoval úřední záznam. Vyrozumněl jsem i nplk. Němce, který se spolu s kpt. Lavičkou zúčastnil jednání na MSZ se mnou. Výsledkem schůzky bylo odsouhlasení vydání nového ujednání o zahájení trestní řízení. Městská státní zástupkyně nám sdělila i trestné činy a popsala výrokovou část skutku, pro které mělo být zahájeno trestní řízení. Rovnou jsme tedy městskou státní zástupkyni informovali o nutnosti provést prohlídku nebytových prostor na Magistrátu bez dalších specifikací, pouze s doplněním, že je třeba zajistit počítačovou techniku.

Odpoledne mi Máchová volala, že konzultovala postup s nadřízenou a prohlídku je možné provést. (Nevím s kým jednala, ale nadřízenou byla zřejmě dr. Hercogová.)


Bronislav Schwarz, předseda komise: Takový postup ale není předepsaný.


Od kolegy Lavičky jsem měl informaci, že má člověka v prostředí Magistrátu, který má informaci k zajištění dat. Na jméno jsem se neptal, proto myslím, že má-li být informace utajena, má o ní vědět co nejmenší počet osob.Na jméno se mně ptal i plk. Němec, ale nemohl jsem mu to říct.

25.2. mi volala dr. Máchová na vydání na záznamu k zahájení trestní řízení, poté zřejmě i dr. Hercogová (neznám jí podle hlasu), ale vzhledem k tomu, jak jednala, jsem hovor ukončil. Po návratu na služebnu jsem vše sepsal a následujícího dne dodal záznam nadřízenému.

Schválení dokumentů si vyhradil plk. Němec, poté byly přeposílány na vedení útvaru.

Následující den byl spis odeslán na MSZ.


Po hodinové absenci se vrací Marek Benda. Nalívá si novou kávu a noří se do novin.


/Ivan Gabal chce do zápisu pro lidi z GIBS, že svědek vypovídá prvně a doteď to nikoho nezajímalo./O policejní razii na Magistrátu - teď to začíná být zajímavé…


Na konci ledna 2010 kolega Lavička urgoval prohlídku na Magistrátu, o které věděl od osoby z prostředí. Vzhledem k náročnosti úkolu jsem na seznámil s nutností provést úkol své nadřízené. Bylo nebezpečí zničení materiálů. Nejlepší čas se jevil 3.3.2010 v odpoledních hodinách.

Plk. Němec nám uložil provést úkol, o čemž jsem informoval dr. Máchovou, která vyslovila souhlas s tím, že 3.3. ráno bude souhlas MSZ udělen.

Předpokládal jsem, že úkon může trval 12-16 hodin.

2.3. jsem spolu s operativou sestavil plán úkolu. O metodickou podporu jsem požádal odbor informační kriminality na ÚSKPV. Plk. Němec řekl, že nepotřebujeme uniformované policisty. potřebný počet policistů bude zajištěn z ostatních součástí protikorupční policie.

V 15h nám plk. Němec oznámil, že po poradě s plk. Černým bude odklad na 4.3. ráno. Na mou námitku, že není důvod k odkladu a je plánovaná stávka dopraváků, nebyl brán zřetel.


Marek Benda se probudil a diví se, kam se ztratit souhlas s akcí od MSZ. Zjišťuje, že jsme u úterka 2.3.


Ráno 3.3. jsem příkaz k akci ještě neměl a začal ho tedy shánět. Plk. Němec mi příkaz předal již vytištěný s tím, že v něm opravil stylistické chyby. Na první pohled jsem žádnou změnu nezanamenal, proto jsem příkaz podepsal a odjel s plk. Němcem a kpt. Oujezdkým na MSZ.

Příkaz si převzala dr. Máchová, která příkaz podepsala a orazítkovala. Zároveň mě požádala o informace, jak bude úkon probíhat.

Na 12h byla plánována závěrečná porada před realizací, kde měly být rozděleny úkony jednotlivým vedoucím. S kolegou Oujezdským jsme vyjeli k jinému případu. Po návratu jsme zjistili, že schůzka proběhla v 10:45 bez nás za přítomnosti plk. Němce a náměstka ředitele. Bylo konstatováno, že prohlídka není dostatečně připravena a termín se posouvá na 9.3. Nebylo mi odpovězeno, co konkrétně nebylo připraveno. O postupu nadřízený informoval dr. Máchovou.


Na prohlídku jsme jeli až 9.3. Příkaz byl předán řediteli Magistrátu Trnkovi. Z jeho reakce jsem jako zkušený vyšetřovatel poznal, že o prohlídce předem věděl. Nebyl překvapen, nevyhledal právní pomoc a věc neoznámil nikomu z politiků.

Vyčlenil 2 úředníky jako průvodce kanceláři IT Škodova paláce v Jungmannově ul. a kanceláře primátora (počítače Pavla Béma). Bylo zajištěno 10 vybraných počítačů a některé další dokumenty (jako CD).

Přítomni byli lidé z KÚP (kriminalistický útvar Praha) a naši lidé. Rámcově jsme věděli, co cheme zajistit – jednalo se o mailovou korespondenci vybraných osob z IT. K našemu překvapení jsme zjistili, že emailové schránky jsou zcela prázdné. Na základě elektronických stop se nám podařilo ustanovit pracovníka Magistrátu - ing. Dvořáka z IT, jehož jsem začal vyslýchat na podání vysvětlení, co bylo důvodem, že uvedená data smazal po své pracovní době ve večerních hodinách den před naším příchodem.

Ing. Dvořák řekl, že dat bylo mnoho, nestačil je smazat, pouze převést na jiný disk a poté s našimi IT spolupracoval. Neřekl však, jestli dostal od někoho pokyn, odůvodňoval to jako běžnou činnost prováděnou v běžných periodách. Později bylo zjištěno, že ing. Dvořák měl na dobu prohlídky plánovanou dovolenou a nebyl tedy na pracovišti. Nedokázal se vyjádřit, proč tuto činnost nedělal v pracovní době.

V průběhu výslechu pana Dvořáka mě plk. Němec řekl, že ho mám ukončit, protože to není důležité a data si zajistíme jinak. Proto mezi námi došlo ke slovní roztržce a požadoval jsem větší samostatnost provedení úkonů.

Akce byla ukončena ve večerních hodinách. Později jsem se na MHMP vrátil k prohlídce otevření jednoho z trezorů, od kterého nebyly klíče. Žádná důležitá data tam nebyla.


12.3. jsme sepsali žádost o poskytnutí informací na MHMP a požádali o vydání smluv a dalších listin (které jsou veřejně přístupné).


23.3. jsme jako vyšetřovatele přibrali znalce z oboru kybernetika / IT se žádostí o znalecký posudek.


5.5. jsme vyžádali informace podléhající bankovnímu tajemství asi 20 účtů konkrétních lidí.


26.5. byl doručen znalecký posud o 230 stranách.


Bezprostředně po prvedení prohlídky jsem se několikrát dostal do ostrých osobních střetů s tehdejším nadřízeným, kdy jsem požadoval větší svobodu pro rozhodování a přidělení většího počtu osob, které by na případu spolupracovaly. Kolega Lavička oznámil odchod, protože "si tu práci představoval trochu jinak".


28.5.2010 došlo ke změně vyšetřovatele – hlavním vyšetřovatelem se stal plk. Gejza Rakaš, já zůstal jako 2. vyšetřovatel.


7.6. jsme společně sepsali zprávu o stavu vyšetřování s návrhem na rozšíření pracovní skupiny, která měla čítat 10 osob. Této žádosti nebylo vyhověno. Od té doby jsem na případu dělal už jsen dílčí úkony z pověření hlavního vyšetřovatele.

S kauzou jsem byl seznamován na poradách. Ke spisu jako celku jsem už neměl přístup.


Jely se dvě linie: plk. Rakaše zajímalo prověřování zadávání veřejných zakázek, mě zajímala politická odpovědnost. Na upozornění, že nejdeme po zadavatelích projektu, ale po chybách administrativy, mi bylo plk. Němcem sděleno, že já jsem v celé věci nic neudělal.

Na vedení projektu po chybné linii jsem seznámil náměstka protikorupční policie, který následně sjednal poradu u ředitele útvaru. Přítomni byli:

- plk. Vrba jako ředitel útvaru

- plk. Kurica (náměstek)

- plk. Krůl

- plk. Černý jako vedoucí odboru korupce


Vysvětlil jsem, že současné vyšetřovaní nekoresponduje s trestním oznámením zastupitelky Ryšlinkové.

Ale plk. Černý, ktrerý o případu nic moc nevěděl, a plk. Němec před vedením dostatečně obhájili současný postup a výsledky prý budou již brzy patrné.


Po poradě mi bylo doporučeno změnit působiště.


Po Novém roce (leden 2011) jsem požádal o přeřazení na odbor mezinárodní spolupráce a metodiky ÚOKFK. Stal jsem se hlavním metodikem korupce v ČR, o jehož práci však nikdo zájem neměl. Po 23 letech jsem proto v listopadu od policie odešel.

V uvedeném období přešli z 20 vyšetřovatelů na odbor 4, včetně mé bývalé nadřízené, plk. Uhrinové.


V následujícíh letech jsem na portál České pozice napsal něco k Opencard, a tak se seznámil s panem Chytilem. Až od něj jsem se dozvěděl, že on byl tou osobou, kterou jsme měli v prostředí.


Pro mě by pan Chytil měl hodnotu dobrého svědka, takto je pouze špatným obviněným.


Pro zkušeného vyšetřovatele je realizace prohlídky nebytových prostor otázkou jednoho dne. U nás trvala víc jak 14 dní. Za tu dobu je vždy možné, že může dojít k únikům informací a účel takové prohlídky bude zmařen.


Na jaře 1011 došlo na ÚOKFK k výměně ředitele a plk. Vrbu vystřídal plk. Martinec. S ním jsem nikdy o Opencard osobně nemluvil. S sebou na odbor metodiky jsem si přinesl spisy a pracoval na případu Opencard souběžně.


V té době jsem vedl trestní řízení proti ing. Dohnalovi (řediteli NKÚ), přičemž poslední kauza, za kterou byl nakonec odsouzen, mi byla přidělena z pokynu státního zastupitelství již v době, kdy jsem byl metodikem korupce. Nebyly ujasněné kompetence, proto byl spis bez kontroly. A byla to jediná kauza, která se dostala před soud.


Bronislav Schwarz: takže jakmile přestaly kontroly, bylo konečně možné něco vyšetřit?


Ondráček: Tyto informace jsem sdělil proto, že 2012 jsem byl předvolán na generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) k výpovědi k Opencard. Dotazovali se na prohlídku MHMP. Případ pak byl uzavřen. Já jako vyšetřovatel měl jistá podezření na některé své nadřízené, ovšem bez důkazů ničeho nedosáhnu.


Ivan Gabal: Jaká?


Ondráček: Brždění prohlídky, pracovník IT měl dovolenou, najednou maže data, a další věci, které vám budou postupně zapadat do celého soukolí... To, že ředitel MHMP nebyl vůbec překvapen, nevyžádal si čas na právní poradu a informování politických činitelů...


Promítá se dokumentace: příkaz k prohlídce od Ondráčka (s datem 3.3.) a upravený od plk. Němce (rozmezí 4.3.-12.3.).


Schwarz: Taky jsem byl vyšetřovatelem, ale žádný státní zástupce by mi nedal razítko na prohlídku takhle dopředu!


Gabal: Jak moc je závazné trestní oznámení pro linii vyšetřování?


Ondráček: Policejní orgán by po přijetí oznámení měl prověřit skutečnosti, které jsou uvedeny, a pokud je nevyvrátí, měl by se s nimi zabývat.


Gabal: Trestní oznámení bylo založeno na forenzním auditu (opatřeno důkazním materiálem), proč vám vaši nadřízení nedovolili se o něj opřít?


Ondráček: To nevím.


Marek Benda dočetl noviny a zajímá se, kdy komise skončí.


Gabal: Co podle vás mělo být ve smazané mailové korespondenci?


Ondráček: Podle informací operativy měla být zajištěna komunikace mezi pracovníky MHMP, Haguess a prezentace, kterou Haguess zpracovala pro MHMP, z jejíž elektronické stopy by se toto dalo vyčíst.


Gabal: Mluvíme o prezentaci, která popisovala ekonomickou výhodnost projektu Opencard?


Ondráček: Předpokládám že ano.


Gabal: Ta, kterou označovalo trestní oznámení Ryšlinkové a forenzní audit?


Ondráček: Ano, audit se o ní zmiňoval.


Gabal: Zmiňoval jste velkou fluktuaci u ÚOKFK (30-50%)?


Ondráček: Působil jsem pouze rok a moji kolegové o vysoké fluktuaci vždy hovořili.


Gabal: Máte pocit, že za tím odklonem od vyšetřování byla nedbalost, nebo úmysl?


Ondráček: Kdybych měl důkazy pro jedno nebo druhé, tak podám trestní oznámení.


Gabal: Zaznamenal jste nějaké politické tlaky ve vašem vyšetřovaní?


Ondráček: Na mě jako vyšetřovatele ne.


Schwarz: Na někoho jiného ano?


Ondráček: Nemohu se za jiné kolegy vyjádřit.


Štětina: Proč jsi byl z případu odvolán?


Ondráček: Já jsem nebyl odvolán, došlo ke změně vyšetřovatele. Já jsem dělal dílčí úkony, než jsem odešel od policie.


Marek Benda žádá o přestávku. Když není vyhlášena, dopíjí kávu a odchází.


Štětina: Víš, kde dělají Vrba, Krůl a Kurica?


Ondráček:Ne, nevím.


Štětina: Vrba dělá v Agelu, Krůl na Homolce a Kurica na poště.


Marek Benda se vrací a chce položit dotaz.

Benda: Jak se k vám dostal příkaz k nebytové prohlídce?


Ondráček: Materiály zpracované v elektronické podobě odešly v rámci interního předpisu ke kontrole. Někdy v papírové podobě, většinou v elektronické.


Schwarz: To je postup jen u nich na útvaru, ne u celé policie.


Benda: Nebylo vám to divné, že to dostanete v papírové formě?


Ondráček: Nebylo to nic tak neobvyklého, vizuální kotrolu jsem provedl. To, že je tam dopsaná jedna půlvěta, jsem si nevšiml.


Gabal: Váš nadřízený vás neupozornil, že změnil termín?


Ondráček: Ne.


Schwarz: Proč jste jeli na státní zastupitelství pro razítko i s nadřízeným? To není standardní.


Ondráček: Nikdo z nás nevěřil, že nám to razítko dá.