Projekty‎ > ‎

vizesporilov

Nositel projektu:

Pražské fórum., z.s. tereza.knezourkova@prazskeforum.cz


Odborná spolupráce:

dialog architekti s.r.o. info@dialog.archi


Realizační tým (v abecedním pořadí):

Mgr. Tereza Kněžourková - lektorka, administrátorka

Ing. arch. Kristýna Stará - lektorka, metodoložka

Mgr. Martin Veselý Ph.D. - lektor, koordinátor

studenti Pedagogického lycea Evangelické akademie - lektoři


Autoři závěrečné zprávy:

Ing. arch. Kristýna Stará

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

Projekt je realizován za finanční podpory MČ Praha 4.


Jak a proč tento projekt vznikl?

Projekt Vize pro Spořilov nevznikl shora (z iniciativy místní radnice nebo nějaké celoměstské instituce), ale zdola, na základě zájmu v místě působících škol - Základní školy Jižní a Evangelické akademie. Těší nás, že se do projektu zapojily také Základní škola Na Chodovci a Gymnázium Postupická. Vážíme si také finanční podpory ze strany Městské části Praha 4.

Jak tento zájem vznikl? V současnosti je na Spořilově připravován rozsáhlý investiční projekt zastřešení Spořilovské
spojky. Díky iniciativě ředitele dostali žáci ZŠ Jižní možnost aktivně se zapojit do tvorby návrhu nového
veřejného prostranství (parkové a rekreační plochy nad zastřešením), která vznikne v bezprostředním sousedství
jejich školy. Děti přinesly architektům řadu zajímavých podnětů a zároveň se zábavnou formou seznámily
s reálným projektem rozvoje města a rolemi, které v něm hrají různí aktéři. Především ale prokázaly, že
jim není lhostejné, jak vypadá a funguje místo, kde žijí (anebo chodí do školy). Zastřešení Spořilovské spojky
zacelí jizvu oddělující starý a nový Spořilov. Zdaleka však nevyřeší všechny problémy čtvrti související nejen
s dopravní zátěží, ale například se stárnutím populace nebo možnostmi trávení volného času. Místní aktivní
občané stejně jako ředitelé spořilovských škol si myslí, že nastal čas položit si otázky Jak se dnes žije dětem na
Spořilově? a Jak by měl Spořilov vypadat a fungovat za 20-30 let, aby zde dnešní děti, a jejich potomci, rádi
žili? S pomocí dětí, které představují budoucnost města, tedy otvíráme občanskou diskusi na téma proměny
Spořilova.

Pražské fórum sestavilo odborný lektorský tým a ve spolupráci s místními školami vytvořilo inspirativní podklad
pro strategickou vizi rozvoje Spořilova. Nejmladší generace přichází s neotřelými nápady, protože je
méně než my dospělí ovlivněna zažitými představami, co “nejde”. Věříme také, že děti budou o projektu
vyprávět doma a probudí či posílí zájem rodinných příslušníků o řešené téma. Dosud se do projektů rozvoje a
revitalizace Spořilova zapojovaly řádově desítky aktivních občanů, převážně z tzv. starého Spořilova. Smyslem
projektu je zapojit co nejvíce obyvatel z mlčící většiny především na sídlištích Spořilov I a II, na nichž žije více
než tři čtvrtiny obyvatel čtvrti.
Jaké jsou cíle projektu?

Obecným cílem projektu je podpořit zájem dětí o dění v blízkém okolí. Zapojením dětí do řešení reálných problémů
vychováváme budoucí aktivní občany; nebo se alespoň snažíme narušovat pasivní, rezignovaný postoj
či přesvědčení, že jakákoliv občanská iniciativa je stejně k ničemu. Podněcujeme kritické myšlení, uvažování
v souvislostech, kreativitu a týmovou spolupráci. Děti pracovaly většinu času v týmech a lektor plnil roli průvodce,
který moderoval diskusi. Rozvíjíme u dětí schopnost argumentace, například v rámci prezentace
vymyšlených nápadů před spolužáky, ale i v dialogu s lektorem.

Specifickým cílem prvního workshopu bylo získat podrobnou představu o kvalitách a bezpečnosti veřejného
prostoru, současných možnostech a potenciálu trávení volného času na Spořilově, což ve strukturované podobě

může posloužit jako podklad pro krátkodobý i dlouhodobý plán revitalizace a rozvoje čtvrti.
Specifickým cílem druhého workshopu bylo seznámit žáky a studenty se smyslem a základními principy
komunálních voleb obecně, a se specifiky komunální politiky v Praze. Lektoři byli dětem průvodci, kteří jim
pomáhali pochopit, jaké jsou pravomoci městských částí, hlavního města Prahy a co jsou již otázky celostátní
(parlamentní) politiky. Konečné rozhodnutí, zda určité téma zařadit do programu nebo ne, bylo vždy na dětech.
Workshop také plynule navazoval na předchozí aktivity. Jeho smyslem bylo prioritizovat a podrobně rozpracovat
některé náměty (potenciály a deficity) pojmenované v průběhu prvního workshopu.


Účastníci projektu

Projektu se zúčastnili žáci a studenti těchto spořilovských škol:

ZŠ Na Chodovci - obě 8. třídy

ZŠ Jižní - 4. a 7. třída

Gymnázium Postupická - obě tercie šestiletého studijního programu
Evangelická akademie - pedagogické lyceum - 12 studentů, kteří kromě účasti na pilotním workshopu působili
také jako lektoři workshopů na ostatních školách a rozvíjeli tak svou praktickou pedagogickou zkušenost.

Workshopy se uskutečnily v období od posledního týdne v březnu do předposledního týdne v dubnu.


Partneři projektu

Pražské fórum, z.s. - nositel projektu

dialog architekti s.r.o. - odborná spolupráce

Městská část Praha 4 - spolufinancování a propagace projektu
V projektu volně čerpáme ze zkušeností vzdělávací platformy Architekti ve škole.


Realizační tým (v abecedním pořadí)

Mgr. Tereza Kněžourková - absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Disponuje zkušenostmi ze soukromé
i veřejné sféry v oblasti komunikace a vzdělávání. V současnosti je předsedkyní Pražského fóra. Zajišťuje
především administraci a propagaci projektu.

Ing. arch. Kristýna Stará - architektka a urbanistka, autorka akreditovaného programu Architektura v rámcových
vzdělávacích programech, spoluzakladatelka a koordinátorka platformy Architekti ve škole. Lektorka a
metodoložka projektu.

Mgr. Martin Veselý, PhD. - Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti
urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování. Lektor a koordinátor projektu.
Comments