Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy ze dne 19. 2. 2015

Programové prohlášení

Rady hlavního města Prahy pro volební období 2014–2018

VITÁLNÍ MĚSTO JE ZÁKLADEM PROSPERITY A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI


Chceme město, v němž pulsuje život, vládne otevřenost, kreativita a nadšení ze spolužití. Město, jehož veřejný prostor respektuje potřeby obyvatel. Město, kde se rozhoduje na základě politického konsensu a respektu k potřebám městských částí. Město, kde rozhodování o budoucích investicích je činěno s rozvahou a respektem k příštím generacím. Město, které zhodnocuje své postavení evropské metropole s jedinečným historickým prostorem, jenž má obrovský potenciál rozvoje. Město, které chce svobodně a udržitelně žít a spolupracovat s jinými metropolemi. Chceme město pro všechny generace a sociální vrstvy, město bohaté a stále krásnější.


I. LEGISLATIVA, VEŘEJNÁ SPRÁVA A VNĚJŠÍ VZTAHY

Každé město potřebuje efektivně a profesionálně fungující úřad, který zabezpečuje agendy v samosprávné ale také přenesené působnosti. Procesy, které jsou v úřadě nastavené, musí být srozumitelné, průhledné a v souladu s právními předpisy. Každý úředník musí vědět, jaké má povinnosti a práva. Pro budování vzájemné důvěry a spolupráce je důležitá pravidelná komunikace na strategické a také na pracovní úrovni s představiteli městských částí. Hlavní úřad ve městě musí jít příkladem nejenom při naplňování svých agend, ale také při uplatňování své otevřené a proaktivní komunikační strategie směrem k občanům a všem participačním skupinám.

K tomu Rada hlavního města Prahy

 1. přehodnotí základní právní předpisy týkající se hl. m. Prahy, zejména zákon o hl. m. Praze a Statut hl. m. Prahy, předloží jejich novelizace a bude na této agendě intenzivně spolupracovat s městskými částmi hl. m. Prahy;
 2. zreviduje interní předpisy Magistrátu hl. m. Prahy související s řízením a schvalováním dokumentů s cílem procesního řízení a maximálního využití elektronických nástrojů spisové služby;
 3. přehodnotí a inovuje Protikorupční strategii hl. m. Prahy s důrazem na stanovení priorit a jejich důslednou implementaci; tyto principy bude uplatňovat i na příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a prosazovat v obchodních společnostech s majetkovým podílem hl. m. Prahy;
 4. nastaví takovou organizační strukturu Magistrátu hl. m. Prahy, která umožní profesionální a kvalitní výkon samosprávy a agend v přenesené působnosti státní správy;
 5. zredukuje řídicí úrovně Magistrátu hl. m. Prahy a stanoví jednoznačná práva a povinnosti nad rámec vyplývající ze zákonů; zvýší efektivitu pracovního výkonu prostřednictvím průběžného povinného a nepovinného vzdělávání úředníků;
 6. nastaví v rámci Magistrátu hl. m. Prahy systém průběžného hodnocení pracovního výkonu;
 7. zavede hodnocení kvality dle mezinárodních standardů;
 8. zasadí se o zvýšení odpovědnosti při nakládání s veřejnými prostředky, zejména v oblasti veřejných zakázek; vytvoří jednotný standard projektového řízení, který zefektivní a zprůhlední zadávání veřejných zakázek;
 9. přehodnotí všechny formy a nosiče pro zveřejňování dokumentů a dalších informací a bude v maximální možné míře reflektovat potřeby společnosti, zejm. právo na informace při současném respektování judikátů Nejvyššího správního soudu v oblasti práv na informace;
 10. zveřejní smlouvy a všechny další informace, které povedou ke zvýšení průhlednosti činnosti Magistrátu hl. m. Prahy; zpřehlední a rozšíří systém zveřejňování smluv, zajistí zveřejňování smluv uzavíraných také příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou i obchodními společnostmi ve stoprocentním vlastnictví hl. m. Prahy;
 11. bude pořádat pravidelná setkání s ústavními činiteli a důležitými představiteli podnikatelské a společenské sféry;
 12. zintenzivní spolupráci se statutárními městy a kraji v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, dopravy, vzdělávání a kultury a obnoví krajskou tripartitu. Obnoví aktivní účast v Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a jejich grémiích;
 13. bude vytvářet přátelskou a pracovní atmosféru bez ohledu na politickou příslušnost;
 14. přehodnotí koncepci Pražského domu v Bruselu a jeho zaměření s cílem zvýšit prestiž hlavního města Prahy a jeho potřeb směrem k evropským institucím v Bruselu;
 15. bude rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využije platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image hlavního města Prahy;
 16. zavede tradici pracovně-společenského setkávání evropských primátorů v Praze;
 17. zavede pravidelná setkání s představiteli států akreditovaných v ČR a bude zlepšovat diplomatické a zejména obchodní vztahy se zahraničím;
 18. přehodnotí stávající komunikační kanály a nastaví profesionální a proaktivní komunikaci Magistrátu hl. m. Prahy jako jednoho celku;
 19. nastaví efektivní interní komunikaci mezi zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do Magistrátu hl. m. Prahy a mezi Magistrátem hl. m. Prahy a městskými částmi hl. m. Prahy;
 20. zavede pravidelné setkávání a komunikaci s městskými částmi hl. m. Prahy na úrovni starostů (sněm starostů), tajemníků úřadů a odborných pracovních skupin;
 21. nastaví vhodnou a užitečnou oboustrannou komunikaci s občany;
 22. přehodnotí stávající komunikaci včetně krizového řízení a nastaví ji i ve spolupráci s dotčenými subjekty (např. Dopravním podnikem hl. m. Prahy);
 23. identifikuje vhodné formy propagace hl. m. Prahy;
 24. zpracuje a postupně zrealizuje ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy společnou a ucelenou strategii implementace sdílených služeb informačních a komunikačních technologií (ICT) ve všech oblastech působnosti, a to v rozčlenění na aplikační služby, služby technologických platforem a služby komunikační infrastruktury;
 25. bude při tvorbě a realizaci strategie implementace sdílených služeb ICT klást důraz na optimalizaci nákladů na celý životní cyklus služeb ICT; umožnění co nejširší samoobsluhy uživatelů služeb poskytovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy; publikaci a využívání otevřených a propojitelných opendat; na plnění nároků zákona o kyberbezpečnosti; využití open source software; využívání státem poskytovaných ICT služeb; vytvoření důvěryhodné elektronické identifikace občana – uživatele služeb podle nařízení EU
 26. zavede nulovou toleranci hazardu.


II. FINANCE A ROZPOČET

Hospodaření hlavního města Prahy je ze strany odborné veřejnosti i v mezinárodním srovnání považováno za dlouhodobě stabilní, s odpovědným přístupem k dodržování jeho dlouhodobých finančních závazků. Rada hlavního města Prahy chce v tomto trendu pokračovat a udržet hlavní město Prahu na předních pozicích nejen v rámci ČR, ale i ve srovnání s ostatními hlavními městy světa.

Rozpočet hlavního města Prahy bude i nadále sestavován jako zdrojově vyrovnaný. V jeho příjmové části bude kladen důraz především na větší zapojení státního rozpočtu do financování velkých městských investic. Pozornost bude zaměřena na efektivnější využívání městského majetku. V prvních dvou letech volebního období bude muset být výdajová stránka rozpočtu zaměřena na dofinancování investic, které nestihly dokončit předchozí politické reprezentace, a konečně je předat občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy do užívání. V dalších letech by měly být rozpočtové prostředky zacíleny zejména do oblastí, ve kterých díky masivním investicím především do dopravní infrastruktury vznikl vnitřní dluh či nedostatek kapacit, jako je např. oblast základního školství a sociální infrastruktury.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. bude každoročně sestavovat rozpočet jako zdrojově vyrovnaný a tato zásada bude promítnuta i do dlouhodobého rozpočtového výhledu;
 2. podřídí čerpání rozpočtu principu transparentnosti, hospodárnosti a hodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků;
 3. nastaví v rámci rozpočtu optimální poměr mezi provozními a investičními výdaji s cílem dlouhodobě zajistit jeho finanční stabilitu (udržitelnost);
 4. udrží a případně i sníží stávající výši zadlužení hlavního města Prahy;
 5. vytvoří nový model pro propočet finančních vztahů k městským částem hl. m Prahy, který bude spravedlivěji reagovat na činnosti reálně vykonávané jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy; zrovnoprávní malé a velké městské části a zvýší příspěvek pro jednotlivé městské části.
 6. zvýší snahu o získání významně vyšších státních dotací především v oblasti investic regionálního a nadregionálního významu a zajištění výkonu státní správy;
 7. obnoví aplikaci „rozklikávací rozpočet“ s důrazem na informace o jeho konkrétním čerpání;
 8. reinvestuje výnosy z podnikatelské činnosti hlavního města Prahy zpět do údržby stávajícího majetku a výstavby majetku nového v jasně definovaných oblastech (bytový fond, školská, sociální a zdravotnická infrastruktura);
 9. zpracuje střednědobý až dlouhodobý plán investic včetně zdrojů jeho financování;
 10. posílí příjmovou stránku rozpočtu v oblastech finančně zatěžujících obyvatele hlavního města Prahy pouze za předpokladu, že město současně zkvalitní či rozšíří poskytované služby;
 11. bude ve spolupráci s podnikatelskou sférou vytvářet podmínky pro stabilní podnikatelské prostředí;
 12. aktualizuje grantový systém s cílem vyhodnotit dopady poskytovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých oblastí;
 13. vytvoří metodiku pro poskytování darů z rozpočtu HMP mimo grantový systém s cílem jejich minimalizace vzhledem k jejich nesystémovosti a nekontrolovatelnosti.


III. SPRÁVA MAJETKU A MAJETKOVÉ PODÍLY

Prioritou je prosazení efektivní správy svěřeného majetku a majetkových podílů hlavního města Prahy s cílem posílení pozice hlavního města Prahy jako progresivního, odpovědně hospodařícího města, schopného konkurence na trhu světových metropolí. V péči o majetek hlavního města Prahy budeme vždy postupovat jako řádní hospodáři. Budeme optimalizovat nepotřebný a nevyužívaný majetek hlavního města Prahy (například změnou majetkového statutu, změnou účelu atd.).

V oblasti podpory podnikání je prioritou stimulace podnikatelského prostředí a jeho udržitelný rozvoj. Základem je vytváření prostředí pro rozvoj konkurenceschopnosti podnikání nejen v kontextu ostatních regionů České republiky, ale i zahraničí. Konkurenceschopnost je výsledkem kreativity a aplikace vědy a výzkumu v praxi. Hlavním prvkem pro jakékoliv aktivity směřované do podnikatelského prostředí musí být vzájemná komunikace a chápání potřeb. Hlavní město Praha musí cíleně a koncepčně využívat možnosti přicházející jak z národních, tak z evropských zdrojů.

Pečlivě budeme sledovat a vyhodnocovat podněty občanů směřující ke zvýšení spokojenosti s veřejnou správou.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. zajistí detailní revizi majetku hlavního města Prahy a jeho majetkových podílů, nebude privatizovat strategické městské podniky a jejich podíly;
 2. prověří fungování společností vlastněných hl. m. Prahou s perspektivou zefektivnění jejich činnosti;
 3. bude důsledně dbát na efektivní využívání veškerého nemovitého majetku hlavního města Prahy;
 4. bude pronajímat bytové i nebytové jednotky za ekonomicky odůvodněné nájemné, které bude odpovídat stavu jednotky a domu, s výjimkou bytových a nebytových jednotek sociálního charakteru;
 5. bude vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci mezi hl. m. Prahou, investory, podnikatelskou sférou a zájmovými sdruženími;
 6. bude iniciovat převody a výkupy vhodných pozemků i ze soukromých zdrojů pro budoucí realizaci investičních záměrů ve prospěch široké veřejnosti;
 7. zajistí otevřenost a komunikaci s podnikatelskou sférou pro čitelnost dalšího vývoje hl. m. Prahy;
 8. zajistí spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy založenou na místní znalosti a na zásadách rovnoměrného rozvoje podnikání na celém území hl. m. Prahy s cílem maximalizace účinnosti dopadu podpory;
 9. bude podporovat obyvatele hlavního města Prahy v zájmu o podnikání a udržitelný rozvoj;
 10. zajistí koordinaci činností podpory podnikání a hledání synergického efektu, nikoliv duplikace;
 11. bude cílit podporu podnikání za účelem pomoci konkurenceschopnosti regionální i mezinárodní;
 12. podpoří rozvoj vědy a dalších oblastí s vysokou mírou přidané hodnoty
 13. bude využívat synergie podpory vědy a podnikání s podnikatelskými aktivitami hl. m. Prahy;
 14. zajistí aktivní vystupování v zájmu rozvoje podnikatelského prostředí na národní a mezinárodní úrovni;
 15. omezí přímé finanční nástroje a upřednostní nástroje nedeformující podnikatelské prostředí;
 16. zajistí otevřenost v mezinárodní spolupráci a podporu obchodní spolupráce s partnerskými městy;
 17. bude hájit zájmy města a jeho obyvatel vůči investorům na území hl. m. Prahy.


IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁN

Praha bude klást důraz na promyšlený rozvoj hl. m. Prahy, na ochranu jedinečných kulturních a přírodních kvalit hlavního města Prahy, jeho celkový charakter a panorama. Souběžně chceme město otevřít modernímu plánování, stejně jako soudobé architektuře. Cílem rozvojové politiky je využitím veřejných i soukromých zdrojů zlepšovat životní podmínky všech obyvatel města bez ohledu na majetkové, finanční či sociální danosti jednotlivých vrstev společnosti.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. dokončí přípravu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, v níž položí důraz na udržitelný rozvoj města, jeho kulturní a přírodní bohatství, na zlepšování životních podmínek všech jeho obyvatel a hledání nových zdrojů příjmů;
 2. nastaví kontinuální proces aktualizace, implementace a monitoringu Strategického plánu; rozvede strategické cíle do tzv. Akčního plánu;
 3. prováže Strategický plán hl. m. Prahy s Územně plánovací dokumentací (ÚPD) a naváže na ně funkční majetkovou a rozvojovou politiku;
 4. zajistí participaci veřejnosti při přípravě a pořizování všech úrovní ÚPD;
 5. aktualizuje Územně analytické podklady (ÚAP);
 6. provede zhodnocení platných ÚPD, konceptu územního plánu (ÚP) z roku 2009 (včetně došlých připomínek) a rozpracovaného Metropolitního plánu (MÚP); iniciuje ve spolupráci se Středočeským krajem, sousedními obcemi a MMR koncepci Metropolitního regionu a prověří ji studií;
 7. dokončí přípravu koncepce rozvoje veřejných prostranství a bude se soustředit na její realizaci tzv. metodou akupunktury (drobné, nízkonákladové zásahy);
 8. bude naplňovat a aktualizovat Koncepci pražských břehů;
 9. vytvoří podmínky pro významný návrat bydlení do centrálních částí hlavního města Prahy;
 10. zajistí územní rezervy pro výstavbu sociálního bydlení;
 11. novelizuje Pražské stavební předpisy;
 12. navrhne legislativní změny, které zvýší pravomoci hl. m. Prahy a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a zavede nové povinné finanční odvody developerů; bude důsledně vymáhat podíl developerů na technické vybavenosti města dle platné legislativy; vytvoří mapu existujících reklamních ploch na území hl. m. Prahy včetně vlastnické analýzy s tím, že systematizuje jejich regulaci včetně provozu městských výlepových ploch s cílem odstraňovat tzv. černý výlep;
 13. podpoří opravy a vznik obchodních tříd, které napomohou drobnému a střednímu podnikání; podmíní zástavbu rozvojových a transformačních území pořízením územních studií nebo regulačních plánů s důrazem na nadmístní rozvojové oblasti dle ZÚR;
 14. bude přednostně revitalizovat veřejná prostranství a veřejnou vybavenost v okolí stanic metra v oblasti modernistického města – na sídlištích;
 15. realizuje projekt obnovy nevyužitého území na Nákladovém nádraží Žižkov a podpoří proměnu významných brownfieldů na veřejná kulturně-vzdělávací centra a na městské parky.
 16. připraví revitalizaci oblasti Smíchovského nádraží na obytnou část města a dopravního uzlu;
 17. připraví a projedná koncepci dotvoření a revitalizace Vítězného náměstí;
 18. vypíše veřejnou soutěž o návrh dle pravidel ČKA na oblast Holešovice-Bubny;
 19. připraví revitalizaci oblasti Palmovky.


V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí představuje jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí. Soustředíme se proto nejen na zachování, ale i zvětšení ploch zeleně, a to jak v nové, tak starší zástavbě. Značnou část obyvatel hlavního města Prahy sužuje nadměrný hluk a ovzduší znečištěné cizorodými látkami.

Soustředit se chceme i na účinné a současně k životnímu prostředí šetrné způsoby nakládání s odpady. I v pražské aglomeraci najdeme z pohledu ochrany přírody a krajiny překvapivě cenné plochy, často ohrožené necitlivou výstavbou. V environmentální výchově, vzdělávání a osvětě chceme nejširší pražské veřejnosti i cílovým skupinám obyvatelstva vysvětlovat, proč je péče o životní prostředí skutečným veřejným zájmem.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. vytýčí dlouhodobý cíl poskytnout Pražanům zdravé životní prostředí;
 2. zastaví úbytek zelených ploch; v okrajových částech hlavního města bude vytvářet nové zelené plochy; bude zachovávat stávající a rozumným způsobem budovat nové parky a stromořadí ve vnitřním městě; chce věnovat pozornost i vnitroblokům, komunitním zahradám, zahrádkářským koloniím, ochranné a izolační zeleni; zeleným plochám zajistí odpovídající péči;
 3. při snižování negativního dopadu hluku uplatní na občany řadu možností, jako jsou výměny oken, protihlukové bariéry či využití nízkohlučných povrchů;
 4. zvýší na území hlavního města Prahy podíl vodních prvků (včetně přírodních koupališť) a nadále bude zlepšovat čistotu vody ve Vltavě a dalších pražských tocích a v přírodních koupalištích, přičemž pozornost bude věnovat i mikropolutantům; při zavádění protipovodňových opatření bude kromě technických postupů využívat i přírodní procesy;
 5. prosadí novou koncepci odpadového hospodářství hlavního města Prahy s cílem snížit množství komunálního odpadu; podpoří separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu včetně rozvoje sítě městských kompostáren a včetně komunitních kompostáren; nebude rozšiřovat skládkování komunálního odpadu;
 6. podpoří environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu jak mezi veřejností, tak cílovými skupinami obyvatelstva (kupř. žáci a studenti, učitelé, majitelé a nájemci pozemků);
 7. ochrání unikátní přírodní území, např. Vidouli a Trojmezí; připraví vyhlášení hodnotných ekosystémů v Praze kategoriemi obecné ochrany (významné krajinné prvky, přírodní parky) a přednostně zvláštní ochrany (přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich začlenění do územního plánu;
 8. bude efektivně koordinovat zapojení Prahy do Národní sítě Zdravých měst a Místní agendy 21;
 9. bude dále podporovat a rozšiřovat grantový systém v oblasti životního prostředí, neboť tento systém vede k zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí v místě bydliště a plní tak i výraznou ekovýchovnou funkci.


VI. DOPRAVA

Rada hlavního města Prahy chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování hlavního města Prahy a jeho další rozvoj a aby byla šetrná k životnímu prostředí. Prioritou je podpora městské hromadné dopravy. Důraz bude kladen na její spolehlivost, efektivitu, bezpečnost, odpovídající technickou úroveň a snižování provozních nákladů.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. podpoří napojení dopravní infrastruktury na celostátní silniční a železniční síť, podpoří vysokorychlostní tratě; podpoří dokončení nejprůchodnější varianty silničního okruhu kolem Prahy;
 2. bude se zasazovat o modernizaci železniční trati Praha (Masarykovo nádraží) – Kladno, kdy zároveň dojde k propojení centra hl. m. Prahy s letištěm Václava Havla;
 3. zajistí plné zprovoznění Městského okruhu (tunelový komplex Blanka) v úseku od Strahovského tunelu až po Pelc-Tyrolku;
 4. zprovozní úsek V. A metra do Nemocnice Motol
 5. bude pokračovat v přípravě výstavby metra D jako samostatné trasy metra z Náměstí Míru do Písnice;
 6. bude stavět nové tramvajové tratě na území hl. m. Prahy;
 7. nebude snižovat rozsah veřejné hromadné dopravy v Praze;
 8. sníží celoroční předplatné MHD na 3 650 korun, zavede další doprovodná opatření a vyhodnotí efektivitu po uplynutí dvouletého zkušebního období;
 9. zachová jízdné v MHD zdarma pro cestující do 15 a od 65 let a rozšíří jízdné zdarma pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené;
 10. bude hledat úspory v provozních nákladech Dopravního podniku hl. m. Prahy a pokračovat v postupné modernizaci vozového parku s důrazem na nízkopodlažní vozy a nízkoemisní provoz;
 11. zapojí více železniční dopravu do dopravního systému uvnitř hlavního města Prahy;
 12. zlepší pocit bezpečnosti cestujících ve veřejné dopravě;
 13. bude ve spolupráci se Středočeským krajem integrovat Pražskou a Středočeskou integrovanou dopravu do jednoho společného integrovaného dopravního systému (IDS) a bude usilovat o založení společného organizátora IDS;
 14. bude preferovat tramvaje a autobusy;
 15. zpracuje celkovou dopravní koncepci hlavního města Prahy – masterplán;
 16. provede podrobný průzkum dopravního chování obyvatel, návštěvníků města a nákladní dopravy a zpracuje Plán udržitelné mobility;
 17. prosadí opatření vedoucí ke zklidnění severojižní magistrály v celé délce;
 18. rozšíří počet záchytných parkovišť typu P+R a B+R; bude jednat o možnosti výstavby těchto parkovišť i v blízkosti kolejových složek ve středních Čechách;
 19. zrealizuje výstavbu objektu Multifunkčního operačního střediska Malovanka;
 20. zajistí přípravu a realizaci dvou mimoúrovňových křižovatek Kolbenova – Kbelská a Poděbradská – Kbelská;
 21. bude pokračovat v programu obnovy pražských mostů
 22. v rámci snahy o snížení znečištění ovzduší zavede nízkoemisní zónu na území hlavního města Prahy;
 23. zajistí realizaci opatření, vedoucích ke snižování hluku vlivem dopravy;
 24. vytvoří jednotnou koncepci dopravy v klidu na území hlavního města Prahy; zavede komplexní systém zón placeného stání;
 25. bude podporovat zklidňování dopravy v obytných čtvrtích;
 26. posílí podporu cyklistické dopravy tak, aby se stala plnohodnotným způsobem dopravy po hlavním městě Praze, která odlehčí jiným druhům dopravy;
 27. bude pokračovat v realizaci konkrétních opatření zvyšujících bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (BESIP);
 28. bude realizovat koncepci „Praha bezbariérová“;
 29. bude podporovat bike sharing, car sharing a elektromobilitu;


VII. SOCIÁLNÍ POLITIKA

Pomoc sociálně potřebným a vzájemná lidská solidarita jsou jedny z hlavních pilířů demokratické společnosti. Sociální politika hlavního města Prahy stojí na těchto hlavních pilířích a prosazuje rovný přístup k pomoci, cílenou prorodinnou politiku, plnohodnotný a důstojný život v seniorském věku a nezbytnou vzájemnou mezigenerační solidaritu s ohledem na princip vlastní odpovědnosti jednotlivce za svůj život. Rada hlavního města Prahy podá pomocnou ruku všem sociálně znevýhodněným osobám či skupinám osob ve společnosti. Významným nástrojem pomoci je rozvoj sociálních služeb, které účinně pomáhají v procesu sociálního začleňování, při kterém osoby sociálně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním znevýhodněním dosahují prostřednictvím sociálních služeb příležitosti a možnosti, které jim napomáhají plně se zapojit do běžného života společnosti.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. posílí terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče), protože základem sociální politiky je podpora kvality života člověka v jeho přirozeném prostředí (rodině); navýší financování těchto sociálních služeb minimálně o 1,5% ročně v kombinaci s účinnou bytovou politikou (cenově dostupné bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením v bytech hl. m. Prahy, podpora výměn většího bytu za menší apod.);
 2. ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy rozšíří kapacitu domovů pro seniory; zároveň chce účelově podporovat výstavbu bytů zvláštního určení na území městských částí hl. m. Prahy (domů s pečovatelskou službou); rozšíří pobytové kapacity sociálních služeb určené pro osoby s Alzheimerovou nemocí a dalšími specifickými poruchami (autismus, Parkinsonova nemoc atd.);
 3. podpoří procesy transformace v pobytových sociálních službách, které jsou zaměřeny na poskytování vyšší kvality individuální péče;
 4. podpoří sociální služby a konkrétní projekty, které pomáhají osobám se zdravotním postižením překonávat jejich hendikepy a zapojit se do běžného života společnosti;
 5. podpoří rodiny, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci formou adekvátních sociálních služeb; cílená podpora by se měla týkat úplných i neúplných rodin v těsné koordinaci s městskými částmi hl. m. Prahy;
 6. zaktualizuje koncepci řešení problematiky bezdomovectví s důrazem na nové trendy v péči o lidi bez domova a prevenci před propadem do bezdomovectví; vytvoří nová nízkoprahová denní centra, posílí mobilní terénní programy, zajistí dostatek míst v azylových domech a noclehárnách s cílem obnovit sociální a hygienické návyky lidí bez domova; pro lidi bez domova zlepší dostupnost zdravotní péče;
 7. podpoří doplnění systému navazujících služeb pro lidi bez domova a navýšení počtu startovacích tréninkových bytů s pomocí poskytovatelů sociálních služeb; bude usilovat o vytvoření nových pracovních příležitostí pro bezdomovce;
 8. bude v sociální oblasti nadále spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, církvemi a dalšími subjekty, které poskytují sociální služby;
 9. bude pokračovat v definici a vytváření základní sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, a to ve spolupráci s uživateli sociálních služeb, poskytovateli sociálních služeb a zástupci městských částí hl. m. Prahy; definice sítě sociálních služeb bude tvořena na základě aktivního zjišťování potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny;
 10. bude důsledně kontrolovat způsob a efektivnost využití prostředků ze státních dotací i prostředků hl. m. Prahy v sociální oblasti a pokračovat v nastavení objektivně srovnatelných kritérií financování sociálních služeb (kalkulační vzorce určující nákladovost a cenu sociální služby);
 11. bude důsledně využívat finanční prostředky z evropských fondů i další dotační tituly;
 12. bude usilovat o zvýšení zaměstnanosti občanů s postižením na úřadech a v institucích hl. m. Prahy včetně kontroly systému náhradního plnění.


VIII. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Rada hlavního města Prahy si je vědoma významu pražského školství v rámci České republiky a skutečnosti, že naše metropole je tradičním centrem vzdělanosti. Kvalitní a všestranná nabídka vzdělání pro zájemce napříč věkovými kategoriemi, dobré zázemí pro jejich výuku a péče o pravidelné zvyšování kvalifikace pedagogů, to vše představuje záruku udržení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy

v celosvětovém měřítku a základ pro další prosperitu a úspěch naší metropole. Rada hlavního města Prahy se v tomto volebním období zaměří na dosažení souladu mezi poptávkou po všech formách vzdělávání na území hlavního města Prahy a nabídkou kapacit a rovněž i na zefektivnění činnosti příslušných škol a školských zařízení.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. podpoří efektivní rozšíření kapacit základních a mateřských škol, školních jídelen a tělocvičen na území hlavního města Prahy, a to podle aktuální potřeby a s ohledem na demografický vývoj;
 2. podpoří rozvoj mateřských center, dětských skupin, firemních školek a další projekty, které rozšíří nabídku předškolní péče na území hlavního města Prahy;
 3. zajistí aktualizaci klíčových koncepčních dokumentů vztahujících se ke vzdělávání na území hlavního města Prahy, zejména pak Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, koncepce speciálního školství na území hlavního města Prahy a koncepce péče o ohrožené děti na území hlavního města Prahy, a bude závěry obsažené v těchto dokumentech důsledně naplňovat;
 4. bude pokračovat v procesu maximální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do systému předškolního, základního a středního školství na území hlavního města Prahy, zajištění bezbariérových přístupů a náležitého věcného i personálního vybavení škol;
 5. podpoří pestrost školních vzdělávacích programů; zachová Metropolitní program podpory výuky cizích jazyků a nabídku jazykového vzdělávání dětí od předškolního věku a bude pokračovat v propagaci učňovského a odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy a v jeho všestranné podpoře;
 6. podpoří účast dětí a mládeže na celostátních a mezinárodních soutěžích, zahraničních stážích a další prestižní projekty s přesahem mimo hranice hlavního města Prahy;
 7. zaměří pozornost na předcházení negativním a patologickým jevům ve školách i mimo ně, na ochranu zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže;
 8. bude usilovat o zvýšení dostupnosti školních a mimoškolních aktivit včetně škol v přírodě pro rodiny s nižšími příjmy;
 9. bude pokračovat v adekvátním ocenění nadaných a talentovaných žáků;
 10. zachová příspěvek středním školám ve výši 200 mil. Kč a základním školám ve výši 100 mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na každoroční odměňování zaměstnanců;
 11. bude aktivně spolupracovat s akademickou obcí, a to zejména v oblasti vzdělávání, podpory vědy, výzkumu a inovací;
 12. podpoří projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a dalších obyvatel hlavního města Prahy;
 13. bude pokračovat v zajištění modernizace budov škol a školských zařízení;
 14. podpoří prostřednictvím Celoměstských programů na podporu vzdělávání další vzdělávání zaměstnanců škol, nové formy výuky, zavádění inovačních procesů a další projekty zvyšující kvalitu vzdělávání na území hl. m. Prahy;
 15. bude usilovat o zvyšování kvality školního stravování a podporu zdravého životního stylu dětí od předškolního věku.


IX. ZDRAVOTNICTVÍ

Fungující systém zdravotní péče je velmi významnou součástí veřejných služeb, které hlavní město Praha pro své občany zřizuje, doplňuje a financuje. Vzhledem k demografickému vývoji na území hlavního města Prahy v příštích letech poroste význam i objem poskytování zdravotní péče, především s ohledem na průměrný vyšší věk dožití občanů Prahy. Hlavní město Praha musí mít připravený dostupný, kvalitní a moderní systém zdravotní péče a zároveň musí tento systém zefektivnit a provázat s dalšími veřejnými politikami hlavního města Prahy (zejména s oblastí sociální, oblastí školskou a oblastí bydlení).

V koncepci pražského zdravotnictví vycházíme primárně z potřeb občanů hlavního města Prahy, ale také ze zkušeností poskytování služeb lidem z celé republiky v oblasti běžné a specializované péče. Dále chceme v koordinaci s dalšími subjekty (registrovanými poskytovateli zdravotní péče v hlavním městě Praze) pracovat na rozvoji služeb dlouhodobé, následné a ošetřovatelské péče.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. zajistí účinné a dostupné fungování Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy;
 2. bude garantovat zachování stávající sítě zdravotnických zařízení v Praze, která sama zřizuje;
 3. bude cílit na podporu a vznik nových lůžek následné a dlouhodobé péče a zaměří se na nové kapacity v léčebnách dlouhodobě nemocných;
 4. podpoří rozvoj domácí zdravotní péče, včetně domácí péče paliativní;
 5. zajistí dostatečný počet lůžek hospicové péče a navýšení kapacit pro nemocné Alzheimerovou nemocí (v provázanosti se sociální oblastí);
 6. uskuteční ekonomicky racionální projekt výstavby moderního sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy;
 7. bude s péčí řádného hospodáře obstarávat vlastní movitý i nemovitý majetek, který využívají jiné registrované subjekty zdravotní péče v Praze;
 8. bude garantovat zachování současné sítě lékařských pohotovostí pro děti a dospělé a podpoří lékařské pohotovosti v každém správním obvodu, kde je lékařská pohotovost z hlediska dostupnosti zdravotní péče pro občany potřebná;
 9. bude zachovávat a rozvíjet systém služeb (projektů) v oblasti protidrogové politiky a dalších závislostí včetně důrazu na prevenci (předcházení závislostí) a následnou léčbu závislostí; rozvojem těchto služeb (projektů) chce pomáhat nejen osobám závislým, ale rovněž chránit občany hlavního města Prahy před sociálně patologickými jevy, které se k problematice závislostí vážou;
 10. podpoří v rámci ochrany veřejného zdraví celopražské programy v oblasti prevence civilizačních onemocnění.X. BYDLENÍ

Systém podpory bydlení zaměříme na nejohroženější skupiny obyvatel – seniory, mladé rodiny s dětmi, samoživitele s dětmi a zdravotně postižené občany, tzn. na ty osoby, které se nezaviněně ocitly v tíživé bytové situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Spolu s novou koncepcí bytové politiky provedeme restrukturalizaci bytového fondu s návazností na jeho následnou obnovu.

Ve prospěch občanů hlavního města Prahy je naším důležitým záměrem vycházet z jejich aktuálních požadavků v oblasti bytové politiky. Na tomto základě proto chceme zpracovat a nastavit priority v desetiletém horizontu s přihlédnutím k očekávanému demografickému vývoji a sociálním potřebám obyvatelstva. Nájemní sektor v tomto kontextu vidíme jako perspektivní součást bytového trhu umožňující řešit některé specifické potřeby, mj. sociální bydlení.

V roce 2015 vláda připraví zákon o sociálním bydlení, kde jednou z alternativ je také stanovení kvóty pro uvedený typ bydlení u developerských projektů. Na zákon o sociálním bydlení bude proto úzce navázána příprava projektů hlavního města Prahy k pořizování či výstavbě nových malometrážních bytů zejména pro sociální potřeby, potřeby seniorů a začínajících rodin.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, bytů pro sociálně znevýhodněné a hendikepované občany a pro seniory;
 2. dokončí již započatou transformaci bytového fondu hl. m. Prahy, čímž dojde k postupnému prodeji bytů v již schválených etapách 1. až 4;
 3. ponechá ve vlastnictví města bytové jednotky, které po transformaci zůstanou v majetku hlavního města Prahy, aby v dalším období mohla vždy spolehlivě zajistit jejich dostatečnou kapacitu pro potřeby shora uvedených skupin obyvatel; v praxi to tedy znamená, že s jejich dalším prodejem již nepočítá;
 4. založí fond rozvoje sociálního bydlení, kde budou soustředěny finanční prostředky získané z výnosů z transformace bytového fondu;
 5. bude nadále pokračovat v prodeji pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev; tímto procesem chce zjednodušit řešení majetkoprávních i ekonomických problémů jejich vlastníků;
 6. považuje za nezbytné zajistit i důsledný postih neoprávněného užívání bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy a neplatičů nájemného;


XI. KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

Hlavní město Praha patří k nejkrásnějším, historicky nejcennějším a turisticky nejatraktivnějším metropolím na světě. Hodnota historického dědictví a síla tradice zavazují dnešní i budoucí generace Pražanů a především odpovědné představitele města, aby udrželi a zároveň posilovali jedinečné postavení Prahy jako uznávané kulturní metropole Evropy.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. bude dál rozvíjet a komunikovat značku města Prahy jako mezinárodního centra umění a kultury;
 2. bude usilovat o zlepšení komunikace a aktivnější spolupráci se všemi organizacemi, které přímo spadají do rezortu kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu;
 3. zajistí vhodné podmínky pro zpřístupnění živé kultury do veřejného prostoru; vytvoří více možností pro nové, nezávislé umění; bude podporovat rozvoj kreativního kulturního průmysl; bude vytvářet prostor pro alternativní grafické pouliční umění;
 4. bude podporovat projekty šířící literaturu jako integrální součást života a propagující hl. m. Prahu jako nositele titulu UNESCO Kreativní město literatury;
 5. zahájí rekonstrukci Pražského Výstaviště v Holešovicích, Šlechtovy restaurace, Divadla pod Palmovkou. Revitalizaci spodní části Václavského náměstí a projekt na oživení Hradčanského náměstí;
 6. zajistí transparentní tok městských financí do oblasti kultury, památkové péče i cestovního ruchu včetně grantové politiky;
 7. dořeší stávající situaci pronajímaných ploch – stánků a regulaci trhů zejména v centru města;
 8. bude podporovat a rozvíjet kongresový turismus a výstavy i veletrhy, které budou odpovídat aktuální infrastruktuře města; rozšiřovat možnosti kongresové infrastruktury a turistickou, kulturní a společenskou nabídku města; bude usilovat o získání nových zdrojových trhů;
 9. bude usilovat o zvýšení kvality služeb v oblasti příjezdového turismu, a to ve všech sférách turistické nabídky, včetně iniciací legislativních procesů, které umožní eliminaci některých nežádoucích jevů;
 10. bude řešit způsob umísťování plastik a ostatních uměleckých děl v památkově chráněných územích – prostřednictvím poradního orgánu nebo komise pro umisťování plastik;
 11. bude regulovat/kultivovat městské prostředí – reklamy, vzhled předzahrádek, vzhled městského mobiliáře, spolupráce s NPÚ, spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy – např. problematika graffiti - realizace antigraffiti nátěrů, řešení stánků rychlého občerstvení v centru města;
 12. využije potenciálu Prahy jako památky UNESCO a Pražské památkové rezervace intenzivnějším propojením činnosti s Pražskou informační službou a dalšími kulturními organizacemi Prahy;
 13. připraví oslavy významných výročí spojených s Pražskou památkovou rezervací - oslavy narození Karla IV. a výročí upálení Mistra Jana Husa;
 14. vytvoří interaktivní mapu Pražské památkové rezervace pro přehlednou orientaci v nemovitém kulturním fondu (webové prostředí na platformě GIS s pasportizací);


XII. SPORT, VOLNÝ ČAS, CIZINCI A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Sport, aktivní pohyb a volnočasové aktivity jsou nejúčinnější a zároveň nejlevnější prevencí vzniku sociálně patologických jevů. Jde tedy zejména o efektivní prevenci vzniku gamblerství, toxikomanie, alkoholismu a pouliční kriminality. Proto především našim dětem a mládeži je nezbytné umožnit hodnotné trávení volného času tak, abychom přispěli k harmonickému rozvoji jejich osobností a upevnili jejich duševní a fyzické zdraví a sociální vazby.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. navýší prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu sportu;
 2. bude podporovat rozsáhlou spolupráci se sportovními organizacemi tak, aby Pražanům a zejména jejich dětem umožnila všestranné a aktivní sportovní vyžití, a to jak v podobě výkonnostního sportu, tak i v podobě aktivního trávení volného času;
 3. podpoří vytváření nových příležitostí pro sportování všech věkových kategorií i hendikepovaných občanů;
 4. podpoří konání tradičních sportovních akcí, ale i projekty nestátních či neziskových organizací; vytvoří podmínky pro důstojnou reprezentaci Prahy v rámci celoevropsky významného projektu, v jehož rámci se Praha stane pro rok 2016 „hlavním městem evropského sportu“;
 5. zajistí, že pražská sportoviště se budou rozvíjet prostřednictvím účinné a dobře kontrolované grantové politiky;
 6. bude nadále podporovat rozvoj pražské ZOO a botanické zahrady;
 7. zachová a rozšíří dostupnost a rozsah sítě domů dětí a mládeže, které poskytují širokou a zároveň kvalitní nabídku možností trávení volného času;
 8. bude vždy srdečně otevřená cizincům a národnostním menšinám;


XIII. EVROPSKÉ FONDY

Hlavní město Praha chce být v evropském kontextu respektovaným, atraktivním a konkurenceschopným městem, ve kterém budou pilotně realizovány inovativní projekty s vysokým potenciálem. K budoucímu rozvoji hlavního města Prahy je nezbytné hospodárně, účelně a účinně využívat prostředky nejen z vlastního rozpočtu hl. m. Prahy, ale také z evropských strukturálních a investičních fondů.

Hlavní město Praha zajistí zodpovědné a transparentní čerpání těchto prostředků z programovacích období 2007-2013 a 2014-2020. Rada hl. m. Prahy se zasadí o úspěšné dokončení schvalovacích procesů a vyjednávání nového vícefondového Operačního programu Praha – pól růstu jak na národní úrovni, tak ve vztahu k Evropské komisi.

Zajistí, aby projekty podporované v rámci nového operačního programu měly pozitivní dopad na kvalitu života Pražanů a na rozvoj celé městské aglomerace. Bude aktivně hledat příležitosti pro financování svých rozvojových priorit v souvislosti s rozvojem celé ČR rovněž v resortních operačních programech (zejména OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání nebo OP Zaměstnanost) nebo návazně v komunitárních programech řízených přímo Evropskou komisí (typu Horizon 2020, COSME, LIFE apod.).

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. bude aktivně usilovat o maximálně efektivní dočerpání prostředků z končících operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost; neboli bude minimalizovat ztrátu alokovaných prostředků v důsledku uplatnění pravidla n+2 a díky minimalizaci vyměřených finančních oprav;
 2. bude aktivně usilovat o to, aby hlavní město Praha mohlo začít s čerpáním finančních prostředků z fondů EU v novém programovém období 2014 – 2020 co nejdříve v roce 2015;
 3. s využitím pozitivních i negativních zkušeností z období 2007 – 2013 zavede účinné řídicí a kontrolní mechanismy pro období 2014 – 2020, které zajistí hospodárné, účelné a transparentní využití prostředků Operačního programu Praha – Pól růstu za současného zjednodušení administrativy pro žadatele;
 4. zajistí důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem maximálně zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele;
 5. bude zvyšovat systematickou podporu pražských výzkumných pracovišť a podniků s důrazem na kvalitní vzdělávání, aplikovaný výzkum a inovace;
 6. zasadí se o zlepšení schopnosti hlavního města Prahy využívat komunitární programy EU ve spolupráci s ostatními partnerskými městy EU;
 7. bude usilovat o širší využití inovativních (návratných) finančních nástrojů kohezní politiky, se zapojením zdrojů Evropské komise, Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu, ale i dalších soukromých zdrojů;
 8. nastaví pravidelný dialog s evropskými institucemi; bude také aktivněji spolupracovat s partnery v Evropském parlamentu, Evropské komisi, Výboru regionů a Hospodářském a sociálním výboru.


XIV. INFRASTRUKTURA A TECHNICKÁ VYBAVENOST

Praha je bohaté město. Přesto ale v tomto bohatém městě žijí stále desetitisíce obyvatel bez kanalizace a někteří dokonce ani nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Chceme proto v tomto volebním období pokračovat v dokončení výstavby této tolik potřebné infrastruktury tak, aby se hlavní město Praha v následujících obdobích mohlo skutečně věnovat cíli stát se "Smart City".

Dle přístupových dohod k EU musíme též rozšířit Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) a postupně rekonstruovat i pobočné čistírny odpadních vod tak, aby vyhověly přísným normám.

Vzhledem k tomu, že v poslední době jsou stále častější přívalové deště, musíme se též soustředit na dostatečnou kapacitu dešťové kanalizace a na ochranu před povodněmi. Důležité je dobudování osvětlení, které zvyšuje komfort bydlení a plní i významnou úlohu bezpečnostní.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. považuje za základní strategický cíl dokončení výstavby základní infrastruktury, přičemž celoměstská infrastruktura (síť kanalizací, systém čistíren odpadních vod, systém kolektorů) musí být budována na základě strategických dokumentů hlavního města Prahy;
 2. zajistí, že příprava infrastrukturních projektů bude probíhat za účastí městských částí a zvolené technické řešení bude hospodárné, účelné a s přidanou hodnotou ve veřejném prostoru (řešení parteru, výsadba zeleně, koordinace investičních záměrů);
 3. bude intenzivně pokračovat v budování vodovodní a kanalizační sítě ve všech obytných oblastech; ulice po výstavbě kanalizace zrekonstruuje podle pražských standardů; bude pokračovat v budování systému dešťové kanalizace a posílí ji tam, kde voda dělá po větších deštích problémy;
 4. bude prosazovat plynofikaci městských částí hl. m. Prahy tam, kde dosud není provedena;
 5. doplní chybějící osvětlení; jde nejen o komfort občanů, ale také o zvýšení jejich bezpečnosti;
 6. postaví novou vodní linku na ÚČOV Troja, a to včetně parku a nutných kompenzačních opatření;
 7. bude pokračovat v protipovodňových opatřeních na Vltavě i jejích přítocích;
 8. bude prosazovat důslednou koordinaci všech stavebních prací; citlivé skloubení všech stavebních prací pomůže nejen zprůhlednit celý proces, ale může jej zefektivnit a v neposlední řadě i zlevnit;
 9. vytvoří Centrální registr oprav a výstavby;
 10. přehodnotí stávající generel odvádění splaškových vod s ohledem na efektivnost navržených řešení i s ohledem na energetickou bezpečnost.


XV. BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních programových priorit Rady hlavního města Prahy pro volební období 2014 - 2018. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitý je pro občany, návštěvníky Prahy a turisty pocit bezpečí.

Za nejdůležitější v této oblasti považujeme především rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami působícími v hlavním městě Praze. V následujících letech chceme podporovat Městskou polici a Polici ČR, a to především v jejich snaze o navýšení počtu strážníků a policistů, ve zkvalitňování jejich technického vybavení a zázemí pro výkon služby.

K tomu Rada hlavního města Prahy
 1. zvýší počet městských strážníků a prohloubí spolupráci s Policií ČR;
 2. bude na úrovni hlavního města Prahy důsledně prosazovat uzavření a následné plnění koordinační dohody, která přesně vymezí postup orgánů hlavního města Prahy, Městské policie a Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku;
 3. bude v činnosti orgánů hlavního města Prahy důsledně využívat poznatky Městské policie, Policie ČR, občanských sdružení a občanů k přijímání opatření ke zlepšení pořádku a bezpečnosti v hlavním městě Praze;
 4. bude pravidelně organizovat koordinační porady orgánů hlavního města Prahy, neziskových organizací, Městské policie a Policie ČR k problematice ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy alkoholismu a toxikománie;
 5. podpoří Městskou policii při zlepšování její technické vybavenosti a při odborné přípravě jejích příslušníků;
 6. podpoří preventivně výchovné akce Městské policie a Policie ČR zaměřené na bezpečnost a dopravní výchovu mládeže; zároveň podpoří i akce zaměřené na bezpečnost seniorů;
 7. bude usilovat o další rozvoj IZS na území Prahy a další zefektivnění činnosti orgánů krizového řízení, a to i s ohledem na potenciální možné hrozby či rizika;
 8. bude vedle stávajících opatření krizového řízení sledovat i energetickou bezpečnost na území hl. m. Prahy; prvořadým cílem v této oblasti jsou účinná opatření v případě déletrvajícího výpadku dodávek elektrické energie (např. blackout);
    -----

5.3.2015 - Text je nyní dostupný i na webu Magistrátu:
Comments