Různé‎ > ‎

Dopis ministrovi financí k výborům pro audit

Nevládní organizace Transparency International Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Naši politici, Pražské fórum, Good Governance a Centrum aplikované ekonomie (zIndex) poslali ministru financí Andreji Babišovi otevřený dopis k návrhu novely zákona o auditorech.

V dopise organizace žádají o zachování funkční nezávislosti interních auditorů výborům pro audit v subjektech veřejného zájmu a ve většině významných státem a městy vlastněných společnostech jako je ČEZ, Dopravní podnik Hlavního města Prahy, Lesy České republiky nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna.

„Ponecháním stávajícího funkčního zařazení interního přicházíme o možnost dosáhnout kvalitativní změny v nezávislosti výkonu interního auditu. Podle našeho názoru tak dojde k zásadnímu omezení vnitřního kontrolního systému společností, které  nakládají s veřejnými prostředky.“

Zajištění funkční nezávislosti vnitřního auditu výborem pro audit znamená, že výbor pro audit zejména:
a) schvaluje statut vnitřního auditu,
b) schvaluje rizikově zaměřené plány vnitřního auditu,
c) projednává zjištění a doporučení vnitřního auditu,
d) dohlíží nad využitím doporučení vnitřního auditu a nad plněním přijatých nápravných opatření,
e) přezkoumává adekvátnost zdrojů vnitřního auditu a navrhuje jejich navýšení nebo snížení včetně odměn vedoucího vnitřního auditu,
f) projednává jmenování a odvolání vedoucího útvaru vnitřního auditu 
g) projednává narušení nezávislosti vnitřního auditu.


 ________________________________________________________________________

Vážený pan Ing. Andrej Babiš, Ministerstvo financí ČR


Vážený pane ministře,

vážíme si Vašeho zájmu při prosazování transparentních opatření v ČR a obrovského úspěchu minulého týdne - zákona o registru smluv. Současně si Vás dovolujeme oslovit ve věci přípravy novely zákona o auditorech, který plánujete předložit na projednání vlády. Minulá novela tohoto zákona zavedla s účinností od 1. 1. 2016 funkční podřízenost interního auditu výborům pro audit nejenom v subjektech veřejného zájmu, jakými jsou například společnost ČEZ, ale také nově ve většině významných státem nebo obcemi vlastněných společností jako jsou například Dopravní podnik Hlavního města Prahy, Lesy České republiky nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Tento krok jsme považovali za pozitivní přínos v posílení kontrolních mechanismů těchto společností, kdy od příštího roku bude pod nezávislým dohledem odměňování, jmenování a odvolávání auditorů nebo výstupy jejich práce. Funkční podřízenost interních auditorů výborům pro audit je podle našeho názoru v souladu s mezinárodní dobrou praxí, mezinárodními standardy a podporuje řádnou implementaci evropských směrnic a doporučení Evropské komise.

Nově však navrhujete ve svém návrhu novely zákona o auditorech funkční podřízenost auditorů výborům pro audit zrušit. Ponecháním stávajícího funkčního zařazení interního auditu přicházíme o možnost dosáhnout kvalitativní změny v nezávislosti výkonu interního auditu. Podle našeho názoru tak dojde k zásadnímu omezení vnitřního kontrolního systému společností, které nakládají s veřejnými prostředky.

Vyzýváme Vás proto, abyste v rámci plánované novely zákona o auditorech ponechal současné znění §44a odst. 1 písm. b) zákona o auditorech, včetně současného znění důvodové zprávy k tomuto ustanovení.

S pozdravem


David Ondráčka, Transparency International ČR
Petr Soukenka, Nadační fond proti korupci
Martin Kameník, Oživení
Jana Chvalkovská, Centrum aplikované ekonomie
Tereza Kněžourková, Pražské forum
Lukáš Wagenknecht, Good Governance
Michal Voda, Naši politici
Ċ
Pražské Fórum,
30. 11. 2015 7:49